Leksykon

PN-B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki

W normie określono kryteria oceny wpływu drgań przekazywanych przez podłoże na budynki oraz na urządzenia umieszczone w budynkach. W załączniku nr 1 do obowiązującego rozporządzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki przywołana jest wycofana norma PN-B-02170:1988. Została ona zastąpiona przez normę PN-B-02170:2016-12, ale do czasu nowelizacji rozporządzenia należy stosować normę z 1988 roku.

W normie są uwzględniane tylko te drgania, które bezpośrednio lub pośrednio zostały wywołane działaniami zależnymi od człowieka. Źródła drgań mogą znajdować się w obrębie budynków (na oddzielnych fundamentach) albo poza nimi, w odległości stałej lub zmiennej w czasie.

Podstawą oceny są wartości parametrów opisujących drgania przekazywane na budynki, niezależnie od sposobu ich rozprzestrzeniania się (propagacji) w podłożu.

 

Wymagania zawarte w normie stosuje się w:

  • diagnostyce dotyczącej oceny wpływu drgań pochodzących z eksploatowanych albo projektowanych źródeł drgań na istniejące budynki i urządzenia umieszczone w budynkach;
  • projektowaniu budynków, które będą znajdować się w obszarze oddziaływania drgań pochodzących z eksploatowanych albo projektowanych źródeł drgań.