Leksykon

Plan robót remontowych budynku mieszkalnego

Ogólne zasady opracowania planu robót remontowych budynku mieszkalnego określone zostały Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Zestawienia robót remontowych budynku mieszkalnego

 

Dane zawarte w protokołach kontroli okresowych budynków mieszkalnych, powinny stanowić podstawę do sporządzenia zestawienia robót remontowych budynku.

 

Zestawienie robót remontowych budynku mieszkalnego, powinno zawierać podział robót na:

  1. roboty konserwacyjne,
  2. naprawy bieżące,
  3. naprawy główne.

 

Zestawienie napraw bieżących i głównych stanowi podstawę do sporządzenia planu robót remontowych.

 

Sporządzenie planu robót remontowych budynku mieszkalnego

 

Plan robót remontowych powinien być sporządzony z zachowaniem pierwszeństwa dla robót mających na celu:

  1. eliminację zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lokali i osób trzecich,
  2. zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
  3. spełnienie wymagań ochrony środowiska,
  4. zachowanie zapobiegawczego charakteru remontu.

 

Przy remontach budynku mieszkalnego należy zapewnić:

  1. realizację robót w kolejności wynikającej z opracowanego planu remontów,
  2. bezpieczeństwo użytkowników i osób trzecich w trakcie prowadzenia robót,
  3. stosowanie rozwiązań technicznych, materiałowych i technologicznych ograniczających uciążliwość użytkowania lokali oraz podnoszących walory użytkowe robót.

 

Wszelkie zmiany w stosunku do istniejących rozwiązań, dokonywanie w związku z wykonywaniem robót remontowych, nie powinny powodować pogorszenia stanu technicznego i właściwości użytkowych elementów budynku oraz naruszać interesów użytkowników lokali lub osób trzecich.

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych - § 7,  8


 

Normy i przepisy budowlane