Leksykon

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) jest podstawowym dokumentem dotyczącym bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, jaki powinien być sporządzony przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Kto sporządza plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)?

Art. 21a pkt 1 ustawy prawo budowlane nakłada na kierownika budowy obowiązek sporządzenia planu BIOZ przed rozpoczęciem budowy.

Kierownik budowy, w oparciu o  informację BIOZ  przygotowaną przez projektanta, ma obowiązek sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. W planie BIOZ należy uwzględnić specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

Kierownik budowy ma obowiązek koordynowania działań zapewniających przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych

 

Kiedy plan BIOZ jest wymagany?

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

 1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z wymienionych rodzajów robót budowlanych:    
  • roboty, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości;
  • roboty, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;
  • roboty stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym;
  • roboty prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
  • roboty stwarzające ryzyko utonięcia pracowników;
  • roboty prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach;
  • roboty wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
  • roboty wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;
  • roboty wymagające użycia materiałów wybuchowych;
  • roboty prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.
 2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. 

 

Plan BIOZ nie jest wymagany, jeżeli wykonywane roboty nie wymagają uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

 

Szczegółowy zakres i forma planu BIOZ określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 

Zawartość palny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (planu BIOZ)

Pan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia składa się z:

 • strony tytułowej – zawierającej nazwę i adres obiektu budowlanego, wskazanie inwestora i kierownika budowy;
 • części opisowej – zawierającej m.in. opis zakresu robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów, zagospodarowanie działki lub terenu, informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;
 • części rysunkowej, sporządzonej na kopi projektu zagospodarowania działki lub terenu – zawierającej m.in. legendę, oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie, rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych oraz sprzętu ratunkowego, układ komunikacji, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu.

 

Każda osoba wykonująca pracę na budowie powinna zapoznać się z planem BIOZ.

 

Na temat szczegółowych przepisów bhp, nakazów i zakazów podczas wykonywania robót budowlanych piszemy w odrębnych artykułach:

BHP podczas pracy na rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych

BHP podczas robót betoniarskich

BHP podczas robót budowlanych wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych

BHP podczas robót ciesielskich

BHP podczas robót dekarskich i izolacyjnych

BHP podczas robót impregnacyjnych i odgrzybieniowych

BHP podczas robót montażowych

BHP podczas robót murarskich i tynkarskich

BHP podczas robót na wysokości

BHP podczas robót spawalniczych

BHP podczas robót zbrojarskich

BHP przy robotach ziemnych

Drogi, wejścia i przejścia dla pieszych na terenie budowy – wymagania bhp

Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne na terenie budowy – wymagania bhp

Maszyny i inne urządzenia techniczne na terenie budowy

Ogrodzenie terenu budowy – wymagania bhp

Składowiska materiałów i wyrobów na terenie budowy – wymagania bhp

Strefy niebezpieczne na terenie budowy – wymagania bhp

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy

Wymagania bhp dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie

Ręczne prace transportowe – zasady bhp i normy obciążenia


ustawa prawo budowlane - art. 21a


 

Normy i przepisy budowlane