Leksykon

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) jest podstawowym dokumentem dotyczącym bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Obowiązek sporządzenia planu BIOZ przed rozpoczęciem budowy spoczywa na kierowniku budowy (ustawa prawo budowlane, art. 21a).

Plan BIOZ opracowywany jest w oparciu o  informację BIOZ  z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych, w tym planowanego jednoczesnego prowadzenia robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

Kierownik budowy ma obowiązek koordynowania działań zapewniających przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

 1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z wymienionych rodzajów robót budowlanych:    
  • roboty których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości;
  • roboty przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;
  • roboty stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym;
  • roboty prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
  • roboty stwarzające ryzyko utonięcia pracowników;
  • roboty prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach;
  • roboty wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
  • roboty wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;
  • roboty wymagające użycia materiałów wybuchowych;
  • roboty prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.
 2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. 

 

Plan BIOZ nie jest wymagany, jeżeli wykonywane roboty nie wymagają uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

 

Szczegółowy zakres i forma planu BIOZ określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 

Pan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia składa się z:

 • strony tytułowej – zawierającej  nazwę i adres obiektu budowlanego, wskazanie inwestora i kierownika budowy;
 • części opisowej – zawierającej m.in. opis zakresu robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów, zagospodarowanie działki lub terenu, informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;
 • części rysunkowej, sporządzonej na kopi projektu zagospodarowania działki lub terenu – zawierającej m.in. legendę, oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie, rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych oraz sprzętu ratunkowego, układ komunikacji, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu.

 

Każda osoba wykonująca pracę na budowie powinna zapoznać się z planem BIOZ.

 


ustawa prawo budowlane - art. 21a


 

Normy i przepisy budowlane