Leksykon

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny – zasady udostępniania i opłaty

Państwowym zasób geodezyjny i kartograficzny to zbiory danych prowadzone na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, utworzone na podstawie tych zbiorów danych opracowania kartograficzne, rejestry, wykazy i zestawienia, dokumentację zawierającą wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych lub dokumenty utworzone w wyniku tych prac, a także zobrazowania lotnicze i satelitarne.

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

 

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce narodowej, obronności państwa, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli.

 

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu należy do:

 1. Głównego Geodety Kraju – w zakresie centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 2. marszałków województw – w zakresie wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych;
 3. starostów – w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.
   

Nadzór nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy do Głównego Geodety Kraju, a w zakresie wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, także do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

 

Główny Geodeta Kraju, we współpracy z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne, utrzymuje i rozbudowuje system umożliwiający dostęp do danych przestrzennych, będący systemem teleinformatycznym pozwalającym w szczególności na:

 1. udostępnienie interoperacyjnych zbiorów i usług związanych z państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym;
 2. udostępnienie interfejsu komunikacyjnego łączącego infrastrukturę teleinformatyczną państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z systemami teleinformatycznymi podmiotów realizujących zadania publiczne za pomocą interoperacyjnych zbiorów i usług związanych z państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym;
 3. integrację danych i usług państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze zbiorami i usługami utrzymywanymi przez podmioty, o których mowa w pkt 2, a także przetwarzanie połączonych i udostępnionych zbiorów danych oraz dokonywanie na nich analiz przestrzennych;
 4. zapewnienie dostępności i ciągłości działania systemu odpowiedzialnego za udostępnienie danych i usług państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Opłaty za udostępnienie zasobów geodezyjnych i kartograficznych

 

Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały zasobu odpłatnie.
 

Nie pobiera się opłaty za:

 1. udostępnianie zbiorów danych:
  1. państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
  2. państwowego rejestru nazw geograficznych,
  3. zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:250 000 i mniejszych,
  4. numerycznego modelu terenu,

  5. ortofotomapy,

  6. państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

  7. szczegółowych osnów geodezyjnych,

  8. obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000–1:100 000,

  9. dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii,

  10. dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych;

 2. udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
  1. w celu edukacyjnym:
   • jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
   • uczelniom, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
   • podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:
   • jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
   • podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  3. w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego – służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
  4. w celu realizacji zadań w zakresie obronności państwa – Ministrowi Obrony Narodowej;

 3. udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu – w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace;
 4. udostępnianie danych na podstawie:
  1. art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
  2. art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 5. pierwsze udostępnienie podmiotowi władającemu siecią uzbrojenia terenu zbiorów danych powiatowej bazy GESUT, dotyczących sieci uzbrojenia terenu znajdującej się we władaniu tego podmiotu;
 6. udostępnianie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem wykonanie zobrazowań lotniczych, numerycznego modelu terenu lub ortofotomapy, z wyjątkiem tych prac wykonywanych na zamówienie Głównego Geodety Kraju, lub jego uzupełnieniem;

 7. udostępnianie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci elektronicznej;

 8. udostępnianie w postaci elektronicznej kartograficznych opracowań specjalnych w postaci map tyflologicznych.

 

Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny pobierają opłaty za:

 1. umożliwienie korzystania z usług teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS umożliwiającego udostępnianie danych podstawowej osnowy geodezyjnej, zwanego dalej „ASG-EUPOS”;
 2. sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego;
 3. wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres;
 4. udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków;
 5. uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
   

 

Nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzane i wydawane na żądanie:

 1. prokuratury;
 2. sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa;
 3. organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań;
 4. organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu:
  1. ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej,
  2. przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
  3. przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa.

 

Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały.
 

Uprawnienia określone w licencji dotyczą:

 1. w przypadku materiałów zasobu w postaci elektronicznej – możliwości wykonywania jakichkolwiek operacji na tych danych i materiałach, w szczególności ich utrwalania, zmieniania, udostępniania, zwłaszcza wykonywanych w systemach teleinformatycznych;
 2. w przypadku materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej – ich powielanie, a także ich przekształcenie do postaci elektronicznej.

Podmioty, które wykorzystują materiały zasobu, zamieszczają w publikowanych opracowaniach informacje o źródle pochodzenia użytego materiału.

Licencja wystawiona w postaci elektronicznej i generowana z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jej wydruk nie wymaga podpisu ani pieczęci.
 

Opłata za udostępnianie materiałów zasobu jest iloczynem odpowiednich stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących lub sumą takich iloczynów.

Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów.
 

 


ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne – art. 2.10;  40 - 40d


AKTUALIZACJA; lipiec 2023


 

Normy i przepisy budowlane