Leksykon

Oznakowanie CE wyrobów budowlanych

Oznakowanie CE umieszcza się na wyrobach budowlanych, dla których producent sporządził deklarację właściwości użytkowych. Poprzez umieszczenie oznakowania CE producent bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz za jego zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Nr 305/2011 CPR i innym stosownym ustawodawstwie Unii odnoszącym się do umieszczania tego oznakowania.

Co oznacza i jakich wyrobów budowlanych dotyczy znak CE?

 

Dla każdego wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub dla którego wydana została europejska ocena techniczna oznakowanie CE jest jedynym oznakowaniem potwierdzającym zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, objętych tą normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną.

 

Umieszczenie oznakowania CE na wyrobach budowlanych

 

Oznakowanie CE umieszcza się na wyrobie budowlanym lub na jego etykiecie w sposób widoczny, czytelny i trwały. W przypadku, gdy nie jest to możliwe lub nie można tego zapewnić z uwagi na charakter wyrobu, umieszcza się je na opakowaniu lub na dokumentach towarzyszących.

 

Informacje towarzyszące oznakowaniu CE wyrobów budowlanych

 

Oznakowaniu CE towarzyszą:

  1. dwie ostatnie cyfry roku, w którym zostało ono po raz pierwszy umieszczone;
  2. nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujący pozwalający w łatwy i jednoznaczny sposób określić nazwę i adres producenta;
  3. niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu;
  4. numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych;
  5. poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych;
  6. odniesienie do zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej;
  7. w stosownych przypadkach numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej;
  8. zamierzone zastosowanie wyrobu określone w zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej.

 

Oznakowanie CE umieszcza się przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu. Może mu towarzyszyć piktogram lub inny znak wyraźnie wskazujący na szczególne zagrożenie lub zastosowanie.


 

Normy i przepisy budowlane