Leksykon

Oznakowanie budowy

Zgodnie z prawem budowlanym istnieje obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej na budowie (rozbiórce). Obowiązek ten spoczywa na kierowniku budowy. Przepisy określają szczegółowo, jak powinna wyglądać tablica informacyjna i jakie informacje zawierać.

Kierownik budowy jest zobowiązany ustawą prawo budowlane umieścić w widocznym miejscu na budowie lub rozbiórce:

 • tablicę informacyjną;
 • ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych).

 

Nowelizacja ustawy prawo budowlane wprowadza zmiany, które wchodzą w życie z dniem 19 września 2020r. W ustawie znalazły się zapisy jak powinna wyglądać tablica informacyjna i ogłoszenie dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (do tej pory uregulowane w rozporządzeniu). W tekście poniżej kolorem czerwonym zaznaczono zapisy, które obowiązują do 19.09.2020r., kolorem zielonym zapisy obowiązujące od 19.09.2020r.

 

Obowiązek oznakowania budowy nie dotyczy obiektów, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, ale są wyjątki, dotyczy to:

 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
 • sieci:
  a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  b) wodociągowych,
  c) kanalizacyjnych,
  d) cieplnych,
  e) gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
 • podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych.

 

Obowiązek oznakowania budowy nie stosuje się do:

 1. budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy;
 2. obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa;
 3. obiektów liniowych.

 

Właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, na wniosek inwestora, w drodze decyzji, może wyłączyć stosowanie przepisów o oznakowaniu budowy, również w stosunku do innych obiektów, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.

 

Tablica informacyjna na budowie powinna zawierać:

 1. określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót;
 2. datę i numer decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanego zgłoszenia;
 3. nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;
 4. organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę lub rozpatrujący zgłoszenie;

 5. imię i nazwisko lub nazwę, adres oraz numer telefonu inwestora;
 6. imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych;
 7. imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:
  • kierownika budowy,
  • kierowników robót,
  • inspektora nadzoru inwestorskiego,
  • projektantów,
 8. numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia;
 9. numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

 

Tablica informacyjna na budowie powinna mieć kształt prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm.

Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm 6 cm.

 

Tablica informacyjna powinna znajdować się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie.

 

Tablicę informacyjną na budowie umieszcza się do czasu:

 1. uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – w przypadku budowy obiektów budowlanych wymagających tej decyzji;
 2. niezgłoszenia przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu, w drodze decyzji, do zawiadomienia o zakończeniu budowy – w przypadku obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia zakończenia budowy;
 3. zakończenia robót – w przypadku robót budowlanych innych niż wymienione w pkt 1 i 2.

 

Ogłoszenie dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

 

Ogłoszenie dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, stosuje się do budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się łącznie:

 • prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych;
 • zatrudnienie co najmniej 20 pracowników albo na których planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.


Ogłoszenie dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  powinno zawierać:

 1. przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych;
 2. maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach;
 3. informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 

Ogłoszenie umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogłoszenie wykonuje się na sztywnej płycie koloru żółtego, która ma kształt prostokąta. Napisy ogłoszenia wykonuje się w sposób czytelny i trwały, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm.

Ogłoszenie umieszcza się w widocznym miejscu obok tablicy informacyjnej, na wysokości umożliwiającej jego odczytanie.

 


 • ustawa prawo budowlane - art. 42.2 (45a - 45c)
 • rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - rozdz.3

 

Normy i przepisy budowlane