Leksykon

Oznakowanie terenu budowy

Zgodnie z prawem budowlanym istnieje obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej na budowie (rozbiórce). Obowiązek ten spoczywa na kierowniku budowy. Przepisy określają szczegółowo, jak powinna wyglądać tablica informacyjna i jakie informacje zawierać.

Kto odpowiada za oznakowanie terenu budowy – umieszczenie tablicy informacyjnej?

 

Kierownik budowy jest zobowiązany ustawą prawo budowlane (art. 45a ust. 1) umieścić w widocznym miejscu na budowie lub rozbiórce

 • tablicę informacyjną;
 • ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych).

 

Jeżeli nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy, oznakowanie terenu budowy i umieszczenie tablicy informacyjnej na terenie budowy należy do obowiązków inwestora.

 

Właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, na wniosek inwestora, w drodze decyzji, może wyłączyć stosowanie przepisów o oznakowaniu budowy, również w stosunku do innych obiektów, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.

 

Nowelizacja ustawy prawo budowlane wprowadziła zmiany, które weszły w życie z dniem 19 września 2020 r. W ustawie znalazły się zapisy jak powinna wyglądać tablica informacyjna i ogłoszenie dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (do tej pory uregulowania te zamieszczone były w rozporządzeniu).

 

Tablica informacyjna na budowie - jakie dane powinna zawierać?

 

Tablica informacyjna na budowie powinna zawierać:

 1. określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót;
 2. datę i numer decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanego zgłoszenia;
 3. organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę lub rozpatrujący zgłoszenie;
 4. nazwę i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;
 5. imię i nazwisko lub nazwę i numer telefonu inwestora;
 6. imię i nazwisko oraz numery telefonu kierownika budowy.

 

Przed nowelizacją prawa budowlanego z września 2020r. przepisy wymagały podawania dodatkowych informacji m.in. takich jak.:

 • adres inwestora;
 • imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych;
 • imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:
 • kierowników robót,
 • inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • projektantów,
 • numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia;
 • numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

 

Obecnie w przepisach prawa budowlanego nie ma wymogu podawania tych danych na tablicy informacyjnej.

 

Gdzie umieścić tablicę informacyjną na budowie?

 

Tablica informacyjna na budowie powinna mieć kształt prostokąta.

Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 6 cm.

 

Tablica informacyjna powinna znajdować się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie.

 

Jak długo teren budowy powinien być oznakowany?

 

Tablicę informacyjną na budowie umieszcza się do czasu:

 1. uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – w przypadku budowy obiektów budowlanych wymagających tej decyzji;
 2. niezgłoszenia przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu, w drodze decyzji, do zawiadomienia o zakończeniu budowy – w przypadku obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia zakończenia budowy;
 3. zakończenia robót – w przypadku robót budowlanych innych niż wymienione w pkt 1 i 2.

 

Oznakowanie terenu budowy - ogłoszenie dotyczące bhp

 

Ogłoszenie dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, stosuje się do budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się łącznie:

 • prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych;
 • zatrudnienie co najmniej 20 pracowników albo na których planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.


Ogłoszenie dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  powinno zawierać:

 1. przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych;
 2. maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach;
 3. informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 

Ogłoszenie umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogłoszenie wykonuje się na sztywnej płycie koloru żółtego, która ma kształt prostokąta. Napisy ogłoszenia wykonuje się w sposób czytelny i trwały, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm.

Ogłoszenie umieszcza się w widocznym miejscu obok tablicy informacyjnej, na wysokości umożliwiającej jego odczytanie.

 

Więcej na ten temat w pisaliśmy w artykule Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).

 


 • ustawa prawo budowlane -  45a - 45c

AKTUALIZACJA: czerwiec 2023


 

Normy i przepisy budowlane