Leksykon

Oszczędność energii i izolacyjność cieplna - wymagania

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania w zakresie oszczędności energii i izolacyjności ciepła.

Przedłużenie starych wymagań oszczędności energii i izolacyjności cieplnej dla wybranych zamierzeń budowlanych

 

Wymagania w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej budynku obowiązujące od 1 stycznia 2017r. do 30 grudnia 2020r. stosuje się nadal, jeżeli przed dniem 31 grudnia 2020 r. dla zamierzenia budowlanego:

 1. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, odrębny wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę, wniosek o pozwolenie na wznowienie robót budowlanych lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego albo projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego;
 2. zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
 3. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego.

Dotyczy to również tych przypadków, dla których wymagane jest sporządzenie projektu technicznego.

 

Wynika to z opublikowanego 24.12.2020r. Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

 

Minimalne wymagania w zakresie oszczędności energii i izolacyjności ciepła dla budynków:

 

 1. Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków: użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych - również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający spełnienie następujących wymagań minimalnych:
  1. wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] obliczona według przepisów wydanych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. poz. 1200 oraz z 2015r. poz.151), jest mniejsza lub równa wartości maksymalnej obliczonej zgodnie ze wzorem, o którym mowa w pkt. 5 lub 6;
  2. przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
 2. Wymagania minimalne, o których mowa w pkt.1, uznaje się za spełnione dla budynku podlegającego przebudowie, jeżeli przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku podlegające przebudowie odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załącznika nr 2 do rozporządzenia.
 3. Budynek, który spełnia wymagania minimalne określone w pkt. 1, na dzień 31 grudnia 2020r. a w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub organ administracji publicznej i będącego jego własnością – na dzień 1 stycznia 2019r., jest budynkiem o niskim zużyciu energii.
 4. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko przegrzewania budynku w okresie letnim.
 5. Maksymalną wartość wskaźnika roczne obliczeniowe zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

          EP = EPH+w + ΔEP+ ΔEPL           [kWh/(m2·rok)]

  gdzie:
  EPH+w – cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  ΔEPC – cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia,
  ΔEPL - cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia.
 6. Cząstkowe wartości wskaźnika EP określa się zgodnie z tabelą Nr1:

 

Tabela Nr 1 Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej

Lp.

Rodzaj budynku

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EPH+w na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody [kWh/(m2· rok)]

od 1 stycznia
2017r.

od 31 grudnia
2020r.*}

1

2

3

1

Budynek mieszkalny:

a) jednorodzinny
b) wielorodzinny

 

95
85

 

70
65

2

Budynek zamieszkania zbiorowego

85

75

3

Budynek użyteczności

publicznej:

a) opieki zdrowotnej
b) pozostałe

 

 

290
60

 

 

190
45

4

Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny

90

70

* od 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynku  zajmowanego  przez organ wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub organ administracji  publicznej i będącego jego własnością

 

 

Tabela Nr 2 Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia

Lp.

Rodzaj budynku

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika ΔEPc na potrzeby chłodzenia [kWh/(m2· rok)]*)

od 1 stycznia
2017r.

od 31 grudnia
2020r.**}

1

2

3

1

Budynek mieszkalny:

a) jednorodzinny
b) wielorodzinny

ΔEPc =10·Af,c/Af

ΔEPc =5·Af,c/Af

2

Budynek zamieszkania zbiorowego

ΔEPc = 25·Af,c/Af

ΔEPc = 25·Af,c/Af

3

Budynek użyteczności

publicznej:

a) opieki zdrowotnej
b) pozostałe

4

Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny

gdzie:

Af – powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (ogrzewana lub chłodzona), określona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków [m2],

Af,C − powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (chłodzona), określona zgodnie z ww. przepisami [m2].
 

*) Jeżeli budynek posiada instalację chłodzenia, w przeciwnym przypadku ΔEPC = 0 kWh/(m2·rok).
**) Od 1 stycznia 2019 r. − w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub organ administracji publicznej i będącego jego własnością.


 

Tabela Nr 3 Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia

Lp.

Rodzaj budynku

Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia ΔEPL [kWh/(m2· rok)] w zależności od czasu działania oświetlenia w ciągu roku t0*)

od 1 stycznia
2017r.

od 31 grudnia
2020r.**}

1

2

3

1

Budynek mieszkalny:

a) jednorodzinny
b) wielorodzinny

ΔEPL = 0

ΔEPL = 0

2

Budynek zamieszkania zbiorowego

dla t< 2500

ΔEPL= 50

dla t≥ 2500
ΔEPL=100

dla t< 2500

ΔEPL= 25

dla t0 ≥ 2500
ΔEPL= 50

3

Budynek użyteczności

publicznej:

a) opieki zdrowotnej
b) pozostałe

4

Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny

*) Jeżeli w budynku należy uwzględnić oświetlenie wbudowane, w przeciwnym przypadku ΔEPL = 0 kWh/(m2·rok).

**) Od 1 stycznia 2019 r. − w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub organ administracji publicznej i będącego jego własnością.

 1. W przypadku budynku o różnych funkcjach użytkowych maksymalną wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

         EP = Σi (EPi · Af,i) / Σi Af,i        [kWh/(m2 · rok)]

  gdzie:
  EPi - wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP dla części budynku o jednolitej funkcji użytkowej o powierzchni Af,i obliczona zgodnie ze wzorem zawartym w ust. 1,
  Af,i – powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (ogrzewana lub chłodzona) dla części budynku o jednolitej funkcji użytkowej, określona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.
 2. Wymagania określone w pkt. 4 uznaje się za spełnione, jeżeli okna oraz inne przegrody przeszklone i przezroczyste odpowiadają przynajmniej wymaganiom określonym w pkt 2.1.1. załącznika nr 2 do rozporządzenia.

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  – §  328 - 329


 

Normy i przepisy budowlane