Leksykon

Oszczędność energii i izolacyjność cieplna - wymagania wycofane 1.01.2018r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania w zakresie oszczędności energii i izolacyjności ciepła.

 1. Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków: użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych - również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający spełnienie następujących wymagań minimalnych:
  1. wartość wskaźnika EP [kWh/(m2·rok)] określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków: użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych - również do oświetlenia wbudowanego, obliczona według przepisów dotyczących metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, jest mniejsza od wartości obliczonej zgodnie ze wzorem, którym mowa w pkt. 4 lub 6, przy uwzględnieniu cząstkowych maksymalnych wartości wskaźnika EP, o których mowa w pkt. 5;
  2. przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w pkt 2.1 załącznika nr 2 do rozporządzenia.
 2. Wymagania minimalne, o których mowa w pkt.1, uznaje się za spełnione dla budynku podlegającego przebudowie, jeżeli przegrody oraz techniki instalacyjne podlegające przebudowie odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w pkt 2.1 załącznika nr 2 do rozporządzenia.
 3. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko przegrzewania budynku w okresie letnim.
 4. Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

          EP = EPh+w + ΔEP+ ΔEPL           [kWh/(m2·rok)]

  gdzie:
  EPh+w – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  ΔEPC – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia,
  ΔEPL - cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia.
   
 5. Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP wynoszą:


na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej:

Tabela Nr 1 Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej

Lp.

Rodzaj budynku

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EPh+w na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej [kWh/(m2· rok)]

od 1 stycznia 2014 r.

od 1 stycznia 2017 r.

od 1 stycznia 2021 r.*}

1

2

3

1

Budynek mieszkalny:

a) jednorodzinny
b) wielorodzinny

 

120
105

 

95
85

 

70
65

2

Budynek zamieszkania zbiorowego

95

85

75

3

Budynek użyteczności

publicznej:

a) opieki zdrowotnej
b) pozostałe

 

 

390
65

 

 

290
60

 

 

190
45

4

Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny

110

90

70

* od 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością


na potrzeby chłodzenia:

Tabela Nr 2 Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia

Lp.

Rodzaj budynku

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika ΔEPc na potrzeby chłodzenia [kWh/(m2· rok)]*)

od 1 stycznia 2014 r.

od 1 stycznia 2017 r.

od 1 stycznia 2021 r.**}

1

2

3

1

Budynek mieszkalny:

a) jednorodzinny
b) wielorodzinny

ΔEPc =10·Af,c/Af

ΔEPc =10·Af,c/Af

ΔEPc =5·Af,c/Af

2

Budynek zamieszkania zbiorowego

ΔEPc = 25·Af,c/Af

ΔEPc = 25·Af,c/Af

ΔEPc = 25·Af,c/Af

3

Budynek użyteczności

publicznej:

a) opieki zdrowotnej
b) pozostałe

4

Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny

gdzie:

Af – powierzchnia użytkowa ogrzewana budynku [m2 ],

Af,C – powierzchnia użytkowa chłodzona budynku [m2].

*) Jeżeli budynek posiada instalację chłodzenia , w przeciwnym przypadku ΔEPc =0 kWh/(m2· rok).

**)od 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.


na potrzeby oświetlenia:

Tabela Nr 3 Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia

Lp.

Rodzaj budynku

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika ΔEPL na potrzeby oświetlenia [kWh/(m2· rok)] w zależności od czasu działania oświetlenia w ciągu roku t0*)

od 1 stycznia 2014 r.

od 1 stycznia 2017 r.

od 1 stycznia 2021 r.**}

1

2

3

1

Budynek mieszkalny:

a) jednorodzinny
b) wielorodzinny

ΔEPL = 0

ΔEPL = 0

ΔEPL = 0

2

Budynek zamieszkania zbiorowego

dla t< 2500

ΔEPL= 50

dla t0 ≥ 2500
ΔEPL=100

dla t< 2500

ΔEPL= 50

dla t≥ 2500
ΔEPL=100

dla t< 2500

ΔEPL= 25

dla t0 ≥ 2500
ΔEPL= 50

3

Budynek użyteczności

publicznej:

a) opieki zdrowotnej
b) pozostałe

4

Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny

*) Jeżeli w budynku należy uwzględnić oświetlenie wbudowane, w przeciwnym przypadku ΔEPl=0 kWh/(m2· rok).

**)od 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.

 1. W przypadku budynków o różnych funkcjach użytkowych maksymalne wartości wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia wbudowanego oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

         EP = Σi (EPi · Af,i) / Σi Af,i        [kWh/(m2 · rok)]

  gdzie:
  EPi - maksymalna wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia oraz oświetlenia wbudowanego, dla części i-tej budynku o jednolitej funkcji użytkowej o powierzchni Af,i , obliczona zgodnie ze wzorem, o którym mowa w pkt.4, przy uwzględnieniu cząstkowych maksymalnych wartości wskaźnika EP o których mowa w pkt.5,
  Af,i – powierzchnia użytkowa ogrzewana (chłodzona) i-tej części budynku o jednolitej funkcji użytkowej.
   
 2. Wymagania określone w pkt. 3 uznaje się za spełnione, jeżeli okna oraz inne przegrody przeszklone i przezroczyste odpowiadają przynajmniej wymaganiom określonym w pkt 2.1.4. załącznika nr 2 do rozporządzenia.

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  – §  328 - 329


 

Normy i przepisy budowlane