Leksykon

Osnowy geodezyjne - definicja

Przez osnowy geodezyjne rozumie się usystematyzowane zbiory jednoznacznie identyfikowalnych punktów, które zostały oznaczone w terenie znakami geodezyjnymi oraz których położenie wyznaczone zostało w państwowym systemie odniesień przestrzennych w sposób właściwy dla danego rodzaju osnowy i umożliwiający określenie dokładności tego wyznaczenia.

Definicja osnowy geodezyjnej zamieszczona została w Ustawie z dnia  17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne  - art.2 pkt.4

 

Podstawę do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych stanowią osnowy geodezyjne opracowane w państwowym systemie odniesień przestrzennych.

Osnowy geodezyjne zakłada się i aktualizuje dla obszaru całego kraju.

 

Projekty osnów geodezyjnych są zatwierdzane przez:

  1. Głównego Geodetę Kraju w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej – w zakresie osnów podstawowych;
  2. starostów – w zakresie osnów szczegółowych.

 

Przepisy te stosuje się odpowiednio do osnów grawimetrycznych i magnetycznych.

 


ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne – art. 2.4; 3


 

Normy i przepisy budowlane