Leksykon

Opór cieplny

Opór cieplny R (powierzchniowy opór cieplny) płaskiej warstwy materiału jest to różnica temperatury podzielona przez gęstość strumienia cieplnego w stanie ustalonym:

 Wzór na opór cieplny

 

   R = (T1 – T2) / q

 

Jednostką oporu cieplnego jest (m2 · K)/W.

 

W przypadku płaskiej warstwy materiału o grubości d [m] do której ma zastosowanie pojęcie przewodności cieplnej, a gęstość strumienia ciepła jest jednorodna, opór cieplny definiuje się następującą zależnością:

 

     R = d/λ

 

Przy podawaniu wartości oporu cieplnego należy również podawać wartości temperatur odniesienia T1 i T2.

 

Liniowy opór cieplny jest to różnica temperatur podzielona przez liniową gęstość strumienia ciepła w stanie ustalonym:

 

     Rl = (T1 – T2) / ql

 

Jednostką liniowego oporu cieplnego jest (m · K)/W.

 

Przy podawaniu wartości liniowego oporu cieplnego należy również podawać wartości temperatur odniesienia T1 i T2, a także długość l [m] wzdłuż której liniowa gęstość strumienia ciepła jest jednorodna.

 


 

Normy i przepisy budowlane