Leksykon

Opłata adiacencka - definicja

Przez opłatę adiacencką należy rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości.

Definicja opłaty adiacenckiej  zamieszczona została w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - art. 4. 11

 


 

Normy i przepisy budowlane