Leksykon

Operaty geodezyjne

Operaty geodezyjne wchodzą w skład dokumentacji budowy, zawierają dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, m.in. szkice tyczenia w terenie obiektów budowlanych, kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, operat z pomiarów ewentualnych przemieszczeń i odkształceń obiektu.

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.

 

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują:

  • geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektu budowlanego;
  • pomiar pomieszczeń obiektu i jego podłoża oraz pomiar odkształceń obiektu;
  • geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub elementów obiektów,

 

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. Okresowe pomiary geodezyjne przemieszczeń i odkształceń wykonuje się, jeżeli pomiary takie przewiduje projekt budowlany lub na wniosek zainteresowanego podmiotu.

 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapie zasadniczej, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

 

Wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montażu  wykonanie tych prac. Zobowiązany jest również przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał tej dokumentacji a kierownikowi budowy kopie map.

 


Normy i przepisy budowlane