Leksykon

Okres koegzystencji

Okres koegzystencji (przejściowy) dla danej normy zharmonizowanej jest to okres w którym producenci wyrobów budowlanych oraz jednostki notyfikowane mogą dostosować się do nowych lub zmienionych wymagań wprowadzanych zapisami tej normy. Dla każdej nowej normy zharmonizowanej określa się początkową i końcową datę okresu koegzystencji (okresu przejściowego). Oznacza to okres, w którym można stosować albo nową normę zharmonizowaną, albo normę zastępowaną. Data końcowa okresu koegzystencji jest również datą wycofania wszystkich norm i przepisów (krajowych) sprzecznych z nową normą zharmonizowaną.

 

Komisja Europejska wydaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej komunikaty zawierające aktualną listę norm zharmonizowanych. Zawiarte są tam informacje o dacie dostępności każdej normy jako normy zharmonizowanej oraz końcowa data okresu przejściowego (koegzystencji).

 

Data dostępności normy zharmonizowanej (data początku okresu przejściowego) jest to data od której można stosować daną normę, pod warunkiem spełnienia wszystkich zapisanych w niej postanowień.

 

Końcowa data okresu przejściowego jest jednocześnie datą wycofania wszystkich niezgodnych z daną normą zharmonizowaną narodowych specyfikacji technicznych.

 

W przypadku zastąpienia dotychczas obowiązującej normy zharmonizowanej nową wersją, poprawką itp., do końcowej daty okresu przejściowego mogą być stosowane obie wersje normy.