Leksykon

Odpowiednia dokumentacja techniczna

Odpowiednia dokumentacja techniczna jest to dokumentacja, na podstawie której producent uzasadnia deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w przypadkach określonych w art. 36 rozporządzenia 305/2011 (CPR).

Odpowiednia dokumentacja techniczna może zastąpić badanie typu lub obliczenie typu wyrobu przy stosowaniu procedur uproszczonych do oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.

 

Kiedy odpowiednia dokumentacja techniczna może zastąpić badanie typu wyrobu budowlanego?

 

Zgodnie z art. 36 rozporządzenia 305/2011 (CPR) odpowiednia dokumentacja techniczna może zastąpić badanie typu lub obliczenie typu wyrobu w następujących przypadkach:

  1. Zgodnie z warunkami określonymi w odpowiedniej zharmonizowanej specyfikacji technicznej lub w decyzji Komisji uznaje się, że wyrób osiąga określony poziom lub klasę właściwości użytkowych bez badań lub obliczeń, lub bez dalszych badań lub obliczeń. Może to dotyczyć zarówno jednej lub kilku zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego.
  2. Wprowadzany przez producenta do obrotu wyrób należy do tego samego typu wyrobu co inny wyrób budowlany, produkowany przez innego producenta i który został już zbadany zgodnie z odpowiednią normą zharmonizowaną. Wówczas producent powinien wykazać w odpowiedniej dokumentacji technicznej, że powyższe warunki zostały spełnione i może wykorzystywać wyniki badań uzyskane przez innego producenta. Producent jest uprawniony do deklarowania właściwości użytkowych odpowiadających wszystkim lub części wyników badań tego innego wyrobu, ale jedynie po otrzymaniu zgody tego innego producenta. Ten inny producent pozostaje odpowiedzialny za dokładność, wiarygodność i stałość wyników badań.
  3. Wprowadzany przez producenta do obrotu wyrób jest systemem składającym się z części składowych, który producent montuje, ściśle przestrzegając dokładnych instrukcji udzielonych przez dostawcę takiego systemu lub jego części składowej. Ten dostawca zbadał wcześniej ten system lub tę część składową w odniesieniu do jednej lub kilku jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną specyfikacją techniczną. Po spełnieniu tych warunków, producent jest uprawniony do deklarowania właściwości użytkowych odpowiadających wszystkim lub części wyników badań, którym poddano dostarczony mu system lub jego część składową. W odpowiedniej dokumentacji technicznej producent zawiera się wyniki badań przeprowadzonych przez innego producenta lub dostawcę systemu, a także zgodę na korzystanie przez niego z tych wyników. Ten inny producent lub dostawca systemu pozostaje odpowiedzialny za dokładność, wiarygodność i stałość wyników badań.
     

W przepisach nie został określony wzór odpowiedniej dokumentacji technicznej. Ta dokumentacja jest częścią dokumentacji technicznej wyrobu i powinna być z nią przechowywana oraz wykorzystywana do potwierdzania deklarowanych przez producenta właściwości użytkowych, na każde żądanie upoważnionych organów.

 


Rozporządzenie Nr 305/2011 – art. 36


 

Normy i przepisy budowlane