Leksykon

Odporność ogniowa

Odporność ogniowa to zdolność elementu budynku do spełnienia w określonym czasie, określonych wymagań/kryteriów (właściwości użytkowych), podczas normowego badania odporności ogniowej odwzorowującego standardowe warunki oddziaływania pożaru.  Miarą odporności ogniowej jest czas.

Odporność ogniowa dotyczy elementu lub konstrukcji budynku, które powinny spełniać w określonym czasie określone funkcje, cechy lub zadania.
Przy określaniu odporności ogniowej, funkcje (cechy, zadania) oznaczane są symbolami literowymi (tabela 1)

 

Tabela 1. Wymagania / kryteria (właściwości użytkowe) określające odporność ogniową

Oznaczenie (pochodzenie symbolu)

Wymaganie/kryterium

Opis

Przykładowy zakres

R
(fr. resistance)

podsta
wowe

nośność
ogniowa

- utrata nośności, stateczności elementu lub fragmentu konstrukcji, lub też całej konstrukcji,

- przekroczenie przyjętych dopuszczalnych wartości przemieszczeń lub odkształceń

elementy konstrukcyjne (ściany, słupy, belki)

E
(fr. etancheite)

szczelność
ogniowa

przedostanie się płomieni i gorących gazów na nieogrzewaną stronę przegrody

elementy oddzielające, ściany, stropy, zamknięcia otworów

I
(fr. isolation)

izolacyjność
ogniowa

osiągnięcie określonego, granicznego poziomu temperatury na nieogrzewanej powierzchni przegrody

elementy oddzielające, uszczelnienia złączy,

W (Wat)

przepuszczalność promieniowania

osiągnięcie przez strumień ciepła przechodzącego przez przegrodę poziomu powodującego zapalenie materiałów lub oparzenie ludzi (spełnienie kryteriów E i I oznacza spełnienie kryterium W)

ściany działowe, zamknięcia otworów

M
(ang. mechanical impact)

uzupeł
niające

odporność na oddziaływanie mechaniczne

odporność elementu konstrukcji na uderzenie przy zachowaniu kryteriów R, E i I na założonym poziomie

ściany działowe, zamknięcia otworów

S
(ang. smoke leakage)

dymoszczelność

ograniczenie lub eliminacja przemieszczania się spalin lub dymu poprzez przegrodę

zamknięcia otworów, kanały wentylacyjne

C
(ang. closing)

samoczynne zamykanie

zdolność drzwi lub żaluzji do automatycznego zamykania się lub zamykania się w przypadku pożaru

zamknięcia otworów

G

odporność na
pożar sadzy

odporność kominów i systemów kominowych na wewnętrzny pożar sadzy

kominy

K

zdolność do zabezpieczenia ogniochronnego

zapewnienie przez okładzinę ochrony przed zapaleniem  materiału znajdującego się pod nią

okładziny takich elementów jak ściany, stropy i dachy

PH

zapewnienie
ciągłości
dostawy energii
i/lub sygnału

 

kable o średnicy przewodu do 2,5 mm2

P

 

pozostałe kable

 

 

Liczba podana w symbolu określającym odporność ogniową oznacza czas w minutach, w jakim w trakcie standardowego pożaru element budynku spełnia swoje funkcje i zadania, a także zachowuje określone cechy.

 

Elementy budynku mogą mieć różne funkcje ze względu na odporność ogniową, np.:

  • wyłącznie funkcja nośna – konieczność spełnienia kryterium R
  • wyłącznie funkcja oddzielająca – konieczność spełnienia kryterium E i I
  • funkcja nośna i oddzielająca – konieczność spełnienia kryteriów R, E i I

 

Wymagania dotyczące klas odporności ogniowej zawarte są w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Podobnie jak w przypadku klas reakcji na ogień dla określonych materiałów i wyrobów budowlanych przyjmowanych i deklarowanych bez badań, a tylko wyłącznie na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, istnieje możliwość przyjmowania bez badań odporności ogniowej elementów budowlanych. Jako przykład można podać eurokod 6 (PN-EN 1996-1-2) w którym, w załączniku normatywnym B zawarte są tabelaryczne wartości odporności ogniowej ścian murowanych. Należy zwrócić uwagę na to, że podane w normie klasy odporności ogniowej dotyczą standardowych warunków pożarowych oraz ścian spełniających określone w normie wymagania.


Decyzja Komisji 2000/367/WE


 

Normy i przepisy budowlane