Leksykon

Ocena zgodności wyrobu budowlanego

Oceny zgodności wyrobu budowlanego (w tzw. systemie krajowym), dokonywał producent, zgodnie z przepisami, które obowiązywały do 31.12.2016, stosując system oceny zgodności wskazany we właściwej specyfikacji technicznej wyrobu.

Od 1.01.2017 producenci wprowadzając do obrotu wyrób dla którego nie wydano zharmonizowanej specyfikacji technicznej, podobnie jak w systemie europejskim, dokonują oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

 

Ocena zgodności obejmowała właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednie do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany podstawowych wymagań. Potwierdzenie oceny zgodności z zasadniczymi i/lub szczegółowymi wymaganiami upoważniało producenta do oznakowania wyrobu znakiem budowalnym - oznakowaniem zgodności.

 

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel, który poddał wyrób lub proces jego wytwarzania ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami i potwierdził ich zgodność, wystawiał deklarację zgodności, jeżeli zastosowana procedura oceny zgodności to przewidywała i umieszczał oznakowanie zgodności – znak budowlany.

 

Jeżeli w specyfikacji technicznej nie został określony system oceny zgodności, to należało ten system ustalić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

 

Dokonanie oceny zgodności było obowiązkowe przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

 

Dozwolone było dokonywanie dobrowolnej oceny zgodności na warunkach uzgodnionych w umowie zawartej przez zainteresowane strony.

 


 

Normy i przepisy budowlane