Leksykon

Ocena charakterystyki energetycznej budynku

Prawo budowlane nakłada obowiązek sporządzenia oceny charakterystyki energetycznej  budynku w formie świadectwa zawierającego określenie wielkości zapotrzebowania na energię.
Zapotrzebowanie to określa się w kWh/m2/rok.
Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane dla budynku lub części budynku:

 • zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;
 • zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • wynajmowanego.

 

Wymóg posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej nie dotyczy budynku:

 1. podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 2. używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
 3. przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
 4. mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 5. wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;
 6. gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2∙rok).

 

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku powinien zapewnić:

 • właściciel lub zarządca budynku lub części budynku;
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
 • najemca jeżeli wynajmujący (właściciel czy zarządca..) nie wywiąże się ze swojego obowiązku.

 

Właściciel lub zarządca budynku, którego powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, ma obowiązek zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla tego budynku.

Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, z wyłączeniem zaleceń zawartych w tym świadectwie, powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu w tych budynkach.

 

Metodologia wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku, sposób sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej i wzory tych świadectw zawarte zostały w rozporządzeniu w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera:

 1. dane identyfikacyjne budynku lub części budynku;
 2. charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku;
 3. zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia.

Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, jeżeli w wyniku przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku.

Osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej przekazuje osobie lub podmiotowi, który zlecił jego wykonanie, świadectwo charakterystyki energetycznej w postaci papierowej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osoby uprawnionej.

Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazuje odpowiednio nabywcy albo najemcy:

 • świadectwo charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy najmu.

 

W przypadku gdy zbywca albo wynajmujący nie wywiąże się ze swojego obowiązku, nabywca albo najemca może, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności albo umowy najmu, wezwać pisemnie zbywcę lub wynajmującego do wywiązania się z tego obowiązku w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania.

W przypadku gdy świadectwo charakterystyki energetycznej albo jego kopia nie zostaną przekazane w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania, nabywca albo najemca może, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy w przypadku umowy najmu oraz 12 miesięcy w przypadku umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, licząc od dnia zawarcia umowy, zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy albo wynajmującego.

Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa do żądania świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

Dopuszczenie opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej na podstawie świadectwa lub dokumentacji technicznej innego budynku lub części budynku

 1. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego, należącego do grupy budynków o jednakowych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych, o takim samym przeznaczeniu, stopniu zużycia, sposobie użytkowania oraz sposobie zaopatrzenia w energię, mających wpływ na ich charakterystykę energetyczną i stwierdzonych w szczególności na podstawie dokumentacji technicznej budynku albo inwentaryzacji techniczno-budowlanej, w przypadku braku dokumentacji technicznej budynku, może być opracowane w oparciu o wykonaną dla jednego z tych budynków charakterystykę energetyczną, przy uwzględnieniu ewentualnych odstępstw od projektu technicznego w zakresie charakterystyki energetycznej budynku, lub w oparciu o sporządzone dla jednego z tych budynków świadectwo charakterystyki energetycznej.
   
 2. Świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku o jednakowych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych, o takim samym przeznaczeniu, stopniu zużycia, sposobie użytkowania oraz sposobie zaopatrzenia w energię, mających wpływ na ich charakterystykę energetyczną i stwierdzonych w szczególności na podstawie dokumentacji technicznej budynku albo inwentaryzacji techniczno-budowlanej, w przypadku braku dokumentacji technicznej budynku, może być opracowane w oparciu o wykonaną dla jednej z tych części charakterystykę energetyczną, przy uwzględnieniu ewentualnych odstępstw od projektu technicznego w zakresie charakterystyki energetycznej części budynku, lub w oparciu o sporządzone dla jednej z tych części świadectwo charakterystyki energetycznej.
   
 3. W przypadku gdy części budynku będące lokalami mieszkalnymi:
  1. spełniają wymagania określone w pkt.2,
  2. mają jednakową powierzchnię użytkową,
  3. są położone w bryle budynku w sposób pozwalający na przyjęcie jednakowych charakterystycznych parametrów technicznych w zakresie ich powierzchni użytkowej, powierzchni przegród zewnętrznych oraz kubatury – możliwe jest sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla grupy tych lokali, w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie tych lokali.
    
 4. Świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku może być opracowane na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, a w przypadku braku tego świadectwa, na podstawie dokumentacji technicznej budynku.

 

Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania kopii świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, a w przypadku braku tego świadectwa, dokumentacji technicznej budynku, właścicielowi części budynku lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osobie, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a także najemcy w przypadku, gdy wynajmujący nie wywiązał się ze swojego obowiązku, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez niego wniosku.

 


 • ustawa o charakterystyce energetycznej budynków art. 3 - 15
 • rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

 

Normy i przepisy budowlane