Leksykon

Obszar przestrzeni publicznej - definicja

Obszar przestrzeni publicznej to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Definicja obszaru przestrzeni publicznej zawarta została w Ustawie z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 2 pkt. 6

 


 

Normy i przepisy budowlane