Leksykon

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego

Obszar oddziaływania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego – przepisy prawne

 

W praktyce postępowań o wydanie pozwolenia na budowę obszar oddziaływania obiektu określa się przede wszystkim na podstawie przepisów zawierających regulacje odnoszące się do odległości obiektów i urządzeń budowlanych od innych obiektów i granic nieruchomości - rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Inne przepisy, które mogą wprowadzać ograniczenia związane z obiektem w zagospodarowaniu terenu to m.in.:

  • ustawa prawo budowlane;
  • o drogach publicznych;
  • ustawa o transporcie kolejowym;
  • prawo ochrony środowiska;
  • prawo wodne;
  • prawo lotnicze;
  • prawo atomowe.

 

Obszar odziaływania obiektu nie kończy się wyłącznie na nieruchomościach przylegających bezpośrednio do działki inwestora. Może on rozciągać się dużo dalej, o tereny, na które potencjalnie może oddziaływać przyszła inwestycja.
 

Ocena dotycząca oddziaływania obiektu powinna być odnoszona nie tylko do innych obiektów, już istniejących w sąsiedztwie projektowanej zabudowy, lecz do całej nieruchomości położonej w bliższym lub dalszym sąsiedztwie inwestycji, z uwzględnieniem prawa i perspektywy jej zabudowy zgodnie z przeznaczeniem.

 

Obszar oddziaływania obiektu – definicja obowiązująca od 19.09.2020r.

Przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

 

Intencją ustawodawcy było doprecyzowanie definicji obszaru oddziaływania obiektu poprzez usunięcie z niej wyrażenia „w zagospodarowaniu” .

Ograniczenia w zabudowie powinny odnosić się do takiego wpływu na nieruchomość, który uniemożliwia lub ogranicza wykonywanie robót budowlanych (w tym budowę obiektów budowlanych) z uwagi na niespełnianie przepisów techniczno-budowlanych i innych przepisów szczególnych, które stawiają wprost wymogi dotyczące zabudowy (przede wszystkim wymogi dotyczące odległości jednych obiektów budowlanych od innych obiektów budowlanych).

W związku z tym obszar oddziaływania budowanego obiektu to obszar, w stosunku do którego ten obiekt wprowadzi ograniczenia możliwości budowy innych obiektów budowlanych ze względu na wymogi przepisów odnoszące się do zabudowy (a nie ze względu na to, że obiekt wprowadzi jakiekolwiek subiektywne uciążliwości).

 


ustawa prawo budowlane - art. 3.20


Normy i przepisy budowlane