Leksykon

Obowiązki i uprawnienia kierownika budowy

Na kierownika budowy prawo nakłada szereg obowiązków, od zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy poprzez zorganizowanie i kierowanie całą budową, prowadzenie dokumentacji, a w fazie końcowej zgłoszenie odbioru i przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Kierownik budowy (kierownik robót) zgodnie z ustawą prawo budowlane jest jednym z uczestników procesu budowlanego.

 

Obowiązki kierownika budowy:

 • sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych;
 • protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;
 • prowadzenie dokumentacji budowy;
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
  • przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,

  • przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;

 • koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w odrębnych przepisach oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

 • wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanej przez projektanta oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;

 • podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;
 • zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, które zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem;

 • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;
 • zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
 • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;

 

Uprawnienia kierownika budowy (kierownika robót):

 • występowanie do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
 • ustosunkowanie się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

 

 

Łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne – wynika to z zapisów art. 24 ustawy prawo budowlane.


ustawa prawo budowlane - art. 21a, 22, 23, 24, 42.1.2


Normy i przepisy budowlane