Leksykon

Obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego działa na budowie w imieniu inwestora, chroni jego interesy i dba o jakość wykonywanych robót budowlanych. Zgodnie z ustawą prawo budowlane jest on jednym z uczestników procesu budowlanego.
 

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego przez inwestora jest obligatoryjne w przypadkach nałożenia takiego obowiązku przez organ wydający pozwolenie na budowę. W pozostałych przypadkach decyzja ta należy do inwestora i jest dobrowolna.

 

W przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko, organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę może w tejże decyzji nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Najczęściej ma to miejsce przy dużych i skomplikowanych budynkach, np. wysokich blokach, biurowcach, mostach, drogach, a także obiektach budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na środowisko.

 

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
   
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów, które zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem;
   
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
   
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

 

Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego

 • wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz żądanie przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, które zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;
   
 • żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodowanie niedopuszczalnej niezgodności z projektem lub pozwoleniem na budowę.

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może pełnić jednocześnie funkcji kierownika budowy.

Przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001r. określa rodzaje obiektów budowlanych, przy realizacji których wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz listę  obiektów budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powinien kierować się organ podczas nakładania na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego (rozporządzenie w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego).

 

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie obiektów budowlanych:

 1. użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze 2500 m3 i większej,
 2. wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukcji lub remontów,
 3. budynków i budowli:
  1. o wysokości nad terenem 15 m i większej,
  2. zawierających pomieszczenie zagrożone wybuchem w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych,
  3. wymagających uwzględnienia ruchów podłoża, w tym spowodowanych wpływem eksploatacji górniczej,
  4. z zainstalowana mocą elektryczna 1000 kW  i większa,
  5. technicznych o kubaturze ponad 2500 m3, związanych z obiektami budowlanymi, o których mowa w pkt 12,
 4. budowli mostowych wszelkich typów, w tym wiaduktów, estakad i innych podobnych obiektów budowlanych,
 5. zapór ziemnych i wałów przeciwpowodziowych o wysokości 3 m i większej lub chroniących miasta, wsie, obszary rolne i leśne o powierzchni powyżej 1000 ha oraz budowli technicznych związanych z tymi obiektami budowlanymi,
 6. budowli piętrzących o różnicy poziomów lustra wody 3 m i większej oraz ścian oporowych o wysokości 3 m i większej,
 7. budowli zbiornikowych naziemnych i podziemnych na materiały stałe, płynne i gazowe:
  1. niebezpieczne dla ludzi, mienia i środowiska,
  2. o wysokości lub zagłębieniu 5 m i większych,
 8. ujęć i przepompowni wód śródlądowych o wydajności powyżej 300 m3/h lub głębokości 100 m i większej,
 9. stacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków o wydajności 50 m3/h i większej,
 10. służących do składowania i usuwania, wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów,
 11. linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i większym oraz stacji elektroenergetycznych, rozdzielczych i przetwórczych z nimi związanych,
 12. linii telekomunikacyjnych przewodowych i radiowych — dalekosiężnych (międzynarodowych, międzymiastowych i wewnątrzstrefowych) oraz linii pomiędzy centralami,
 13. sieci gazowych:
  1. gazociągów o cienieniu nominalnym 5 kPa i większym,
  2. gazociągów o cienieniu nominalnym do 5 kPa i średnicach przewodów większych niż 150 mm, z wyjątkiem przyłączy gazowych o cienieniu nie większym niż 400 kPa,
  3. obiektów tłoczni gazu,
  4. obiektów stacji gazowych, wyposażonych co najmniej w dwa ciągi redukcyjne,
 14. rurociągów oraz obiektów i urządzeń z nimi związanych:
  1. ciepłowniczych:
   •  tradycyjnych o średnicy 310 mm i większej,
   • preizolowanych o średnicy 200 mm i większej,
  2. wodociągowych o średnicy 200 mm i większej oraz kanalizacyjnych o średnicy 400 mm i większej,
  3. innych transportujących czynnik płynny lub gazowy niebezpieczny dla ludzi, mienia i środowiska,
 15. dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz związanych z nimi bezpośrednio obiektów budowlanych, w tym tuneli drogowych i innych budowli,
 16. kanałów żeglugi śródlądowej oraz melioracyjnych,
 17. sieci melioracyjnych na obszarze powyżej 100 ha,
 18. kanałów energetycznych,
 19. dróg szynowych, wraz z przeznaczonymi do prowadzenia ruchu budynkami, budowlami i urządzeniami,
 20. urządzeń transportowych linowych i linowo- terenowych służących do publicznego przewozu osób w celach turystyczno-sportowych,
 21. budowli pola naziemnego ruchu lotniczego na lotniskach.

 

 

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane także przy realizacji:

 • obiektów budowlanych, niewymienionych powyżej, podlegających ocenie oddziaływania na środowisko, określonych przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym oraz o ochronie i kształtowaniu środowiska;
   
 • obiektów budowlanych lub ich części, które zawierają:
  1. ustroje konstrukcyjne, takie jak powłoki, łupiny, tarcze, łuki i kopuły oraz linowe wiszące bez względu na ich rozpiętość, a także fundamenty inne niż proste ławy i stopy fundamentowe posadowione bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym,
  2. elementy konstrukcyjne:
   1. o rozpiętości 12 m i większej, wysięgu 3 m i większym lub o wysokości jednej kondygnacji 6 m i większej,
   2. poddane obciążeniu użytkowemu 5 kN/m2 i większemu, obciążeniu zmiennemu ruchomemu, a także zwymiarowane z uwzględnieniem wpływów dynamicznych, termicznych, skurczów materiałowych lub ruchów podpór,
   3. sprężane na budowie lub na miejscu ich wbudowania w obiekcie budowlanym, a także poddane zabezpieczeniu cięgien sprężających i ich urządzeń kotwiących.

 


 • ustawa prawo budowlane - art. 24, 25, 26, 27
 • rozporządzenie w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

Normy i przepisy budowlane