Leksykon

Obiekt budowlany - definicja

opis obrazka

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego obiektem budowlanym jest:
       a) budynek,
       b) budowla,
       c) obiekt małej architektury
wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Budynek - definicja w prawie budowlanym
 

Budynek to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Trwale połączony z gruntem jest taki obiekt, którego obciążenia przenoszone są na grunt przez konstrukcję - fundamenty, w postaci ław fundamentowych, stóp fundamentowych, płyty fundamentowej lub pali. Część takiej konstrukcji musi znajdować się poniżej poziomu terenu.

 

Budowla - definicja w prawie budowlanym, przykłady

Budowla to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, taki jak:

 • obiekty liniowe,
 • lotniska,
 • mosty, wiadukty, estakady,
 • tunele, przepusty,
 • sieci techniczne,
 • wolno stojące maszty antenowe,
 • wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe,
 • budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
 • zbiorniki,
 • wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne,
 • oczyszczalnie ścieków,
 • składowiska odpadów,
 • stacje uzdatniania wody,
 • konstrukcje oporowe,
 • nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych,
 • sieci uzbrojenia terenu,
 • budowle sportowe,
 • cmentarze, pomniki,
 • a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń)
 • oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

 

Obiekt małej architektury - definicja, przykłady

Obiekty małej architektury to w szczególności niewielkie obiekty:

 • kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury;
 • posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;
 • użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

 


Definicja obiektu budowlanego została podana w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) oraz w ustawie  prawo budowlane (art. 3).


Normy i przepisy budowlane