Leksykon

Normy zharmonizowane

Zgodnie z rozporządzeniem Wspólnoty Europejskiej (WE) normy zharmonizowane są to normy europejskie przyjęte przez jeden z europejskich organów normalizacyjnych wymienionych w załączniku I do Dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisję (art. 6 tej dyrektywy).

Komisja Europejska aktualizuje i publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii C, listę norm zharmonizowanych (numery, tytuły i odniesienia, początek i koniec okresu koegzystencji).

 

Zgodnie z interpretacją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, normami zharmonizowanymi nie są polskie tłumaczenia, wydawane przez PKN jako Polskie Normy (ozn. PN-EN ....), ale wyłącznie wersje oryginalne w języku angielskim (ozn. EN ...).

 

W normach zharmonizowanych dotyczących wyrobów budowlanych określone są zasadnicze charakterystyki dla zamierzonych zastosowań tych wyrobów. Po dokonaniu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych w odniesieniu do tych zasadniczych charakterystyk i przyjętego zamierzonego zastosowania, producent ma prawo sporządzć deklarację właściwości użytkowych, a na tej podstawie umieścić na swoim wyrobie oznakowanie CE.

 


 

Normy i przepisy budowlane