Leksykon

Normy i przepisy budowlane

Normy i przepisy budowlane to zestaw aktów normatywnych (ustaw, rozporządzeń, zarządzeń i obwieszczeń) oraz specyfikacji technicznych (norm i europejskich dokumentów oceny), a także europejskich i krajowych ocen technicznych (aprobat technicznych do końca okresu ważności tych aprobat) regulujących sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, a także działania w obszarze budownictwa organów administracji publicznej, instytucji i przedsiębiorstw oraz osób prywatnych.

Instrukcje, wytyczne i tym podobne wydawnictwa opracowywane przez specjalistów i autorytety w dziedzinie budownictwa mogą być merytoryczną podstawą opracowania projektów i realizacji budowli jeżeli zostały przywołane w umowach dotyczących tych robót.  

 

W Polsce podstawowymi aktami prawnymi, dotyczącymi budownictwa są ustawy oraz rozporządzenia wykonawcze wydane przez właściwych ministrów na podstawie delegacji zawartych w tych ustawach.

 

1. Ustawy dotyczące budownictwa:

 • Ustawa - Prawo budowlane
 • Ustawa - Prawo geologiczne i górnicze
 • Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków
 • Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
 • Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych
 • Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
 • Ustawa - Prawo zamówień publicznych
 • Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
   

2. Ustawy dotyczące materiałów budowlanych:

 • Ustawa o wyrobach budowlanych,
 • Ustawa o systemie oceny zgodności.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
   

3. Normy budowlane

Normy są dokumentami opracowywanymi przez zespół specjalistów i przyjętymi na zasadzie konsensusu, a następnie zatwierdzonymi przez upoważnioną organizację - w Polsce jest to PKN. Normy zawierają zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do określonej działalności, a celem ich opracowania jest uzyskanie optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie. Normy są przeznaczone do powszechnego i wielokrotnego stosowania. Normy  budowlane obejmują terminologie, definicje pojęć, metody badań, wymagania, zasady projektowania, metody i algorytmy obliczeń, dane do tych obliczeń oraz zasady i sposoby montażu i wykonywania, a także wszystkie inne zagadnienia związane z cyklem życia obiektów budowlanych, ich elementów oraz wyrobów budowlanych. Normy, tak jak i aprobaty techniczne oraz europejskie dokumenty oceny, zalicza się do specyfikacji technicznych.

 


 • Ustawa prawo budowlane (art. 5 i 7).
 • Definicje  zostały podane w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR).

 

Normy i przepisy budowlane