Leksykon

Normy europejskie i normy międzynarodowe

Normy europejskie oopracowywane są przez takie europejskie organizacje normalizacyjne jak: CEN, ETSI (obszar poczty i telekomunikacji) i CENELEC (obszar elektrotechniki i elektroniki)

Normy Europejskie oznaczone EN są opracowywane w ramach CEN (Comitee Europeen de Normalisation - European Committee for Standardization -  Europejski Komitet Normalizacyjny). W ramach CEN działają Komitety Techniczne (TC) odpowiedzialne za  określony obszar i zajmujące się zarówno opracowywaniem nowych norm jak i przeglądem już istniejących (najczęściej w cyklu pięcioletnim). Zgodnie z wewnętrznymi przepisami CEN, jej członkowie są zobowiązani do nadania normie europejskiej statusu normy krajowej bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. W Polsce otrzymują one oznaczenie: PN-EN. Normy te mogą być wprowadzone w języku oryginału (angielski, niemiecki, francuski) lub też przetłumaczone na język obowiązujący w danym kraju, np. na język polski.

 

Normy oznaczone EN-ISO są adaptowane i przyjmowane przez CEN z norm opracowywanych w ramach ISO (International Standards Organization – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna). Normy międzynarodowe ISO są wprowadzane w tych obszarach, które nie są objęte normalizacją europejską. W Polsce otrzymują one oznaczenie: PN-EN-ISO.