Leksykon

Niezgodności formalne w oznakowaniu wyrobów budowlanych

Lista niezgodności formalnych w oznakowaniu wyrobów budowlanych określona została w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 305/2011 (CPR), a ich stwierdzenie grozi zakazem dalszego udostępniania wyrobów budowlanych.

Co jest niezgodnością formalną w oznakowaniu wyrobów budowlanych?

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 305/2011 (CPR) za niezgodność formalną uznaje się:

  • umieszczenie oznakowania CE niezgodnie z art. 8 (Zasady ogólne i stosowanie oznakowania CE) oraz art. 9 (Zasady i warunki umieszczania oznakowania CE) tego rozporządzenia;
  • brak oznakowania CE, pomimo że jest ono wymagane;
  • nie sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych, pomimo że jest to wymagane zgodnie z art. 4 (Deklaracja właściwości użytkowych) tego rozporządzenia;
  • deklaracja właściwości użytkowych nie została sporządzona zgodnie z art. 4 (Deklaracja właściwości użytkowych), art. 5 (Odstępstwa od obowiązku sporządzania deklaracji właściwości użytkowych) oraz art. 6  (Zawartość deklaracji właściwości użytkowych) tego rozporządzenia;
  • nie jest dostępna lub jest niekompletna dokumentacja techniczna wyrobu budowlanego.

 

Zakaz dalszego udostępniania wyrobu budowlanego

 

W przypadku stwierdzenia niezgodności formalnej, albo w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w oznakowaniu znakiem budowlanym, braku oznakowania znakiem budowlanym, braku krajowej deklaracji lub jej nieprawidłowego sporządzenia oraz w przypadku, gdy dokumentacja techniczna jest niekompletna lub niedostępna u kontrolowanego, właściwy organ wydaje: postanowienie zakazujące dalszego udostępniania wyrobu budowlanego przez sprzedawcę, producenta lub importera, wyznaczając termin usunięcia określonych nieprawidłowości.

 

W przypadku nieusunięcia w terminie nieprawidłowości formalnej określonej w postanowieniu, właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, wycofanie z obrotu wyrobu budowlanego.

 


  • ustawy o wyrobach budowlanych - art. 31a pkt 5
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 - art. 59

 

Normy i przepisy budowlane