Leksykon

Nadzór autorski

Nadzorem autorskim określane są czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w razie takiej potrzeby.

Zgodnie z ustawą prawo budowlane (art. 18 ust. 3) inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego. Oznacza to, że inwestor decyduje o ustanowieniu nadzoru autorskiego, a projektant zobowiązany jest je wykonywać. Na podstawie art. 19 ustawy prawo budowlane, właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę może nałożyć na inwestora obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko.

 

Nadzór autorski realizowany jest na etapie budowy obiektu budowlanego.

W umowie o wykonanie dokumentacji projektowej powinno być jednoznacznie określone czy zawiera ona sprawowanie nadzoru autorskiego.

 

Zakres obowiązków projektanta sprawowującego nadzor autorski

 

Zakres obowiązków projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego został określony w  art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo budowlane:

  • stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
  • uzgodnienie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

Na podstawie art. 21 ustawy prawo budowlane projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo :

  • wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji,
  • żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania ich niezgodnie z projektem.

 

Wykonywanie nadzoru autorskiego polega m.in. na:

  • nadzorowaniu prawidłowej realizacji budowy pod względem zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z projektem,
  • udzielaniu wyjaśnień w razie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań na żądanie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy,
  • uzgadnianiu z inwestorem i kierownikiem budowy możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,
  • kwalifikacji zamierzonych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego, przyznając im charakter istotnego bądź nieistotnego, co może skutkować obowiązkiem uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,
  • ocenie wyników badań materiałów i elementów budowlanych,
  • udziale w rozruchu technologicznym lub czynnościach mających na celu uzyskanie projektowanych zdolności użytkowych.

 

Projektant może powierzyć sprawowanie nadzoru autorskiego osobie trzeciej (innemu projektantowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane oraz praktykę i doświadczenie zawodowe) w przypadku, gdy to wynika z umowy lub ważnych okoliczności losowych.

 


ustawa prawo budowlane - art. 18, 19, 21, 44,


 

Normy i przepisy budowlane