Leksykon

Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych – wymagania

Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, stanowiska postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Liczbę stanowisk postojowych i sposób urządzenia parkingów należy dostosować do wymagań ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby stanowisk, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Odległość stanowisk postojowych dla samochodów od okien, placów zabaw, boisk …

 

Odległość stanowisk postojowych, w tym również zadaszonych, oraz otwartych garaży wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska, nie może być mniejsza niż określone w tabeli Nr 1.

 

Tabela Nr 1
Odległości stanowisk postojowych od placu zabaw, boisk i okien
 

dla samochodów osobowych

Parking do 10 stanowisk postojowych włącznie

7 m

Parking od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie

10 m

Parking powyżej 60 stanowisk postojowych

20 m

dla samochodów innych niż samochody osobowe
Parking do 4 stanowisk postojowych włącznie 10 m
Parking powyżej 4 stanowisk postojowych 20 m

 

Odległość stanowisk postojowych dla samochodów od granicy działki budowlanej

 

Stanowiska postojowe, w tym również zadaszone, oraz otwarte garaże wielopoziomowe należy sytuować na działce budowlanej w odległości od granicy tej działki nie mniejsza niż określone w tabeli Nr 2.

Tabela Nr 2
Odległość stanowisk postojowych od granicy działki budowlanej
 

dla samochodów osobowych

Parking do 10 stanowisk postojowych włącznie

3 m

Parking od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie

6 m

Parking powyżej 60 stanowisk postojowych

16 m

dla samochodów innych niż samochody osobowe
Parking do 4 stanowisk postojowych włącznie 6 m
Parking powyżej 4 stanowisk postojowych 16 m

 

Odległości, o których mowa w tabeli 1 i 2, stosuje się do sytuowania wjazdów do zamkniętego garażu w stosunku do okien budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także placów zabaw i boisk dla dzieci i młodzieży.

 

Zachowanie tych odległości, nie jest wymagane przy sytuowaniu parkingów między liniami rozgraniczającymi ulicę.

 

Zachowanie odległości od placu zabaw, boisk i okien, nie jest wymagane w przypadku parkingów niezadaszonych składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przypadających na jeden lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanych przy tym budynku.

 

Zachowanie odległości od granicy działki, nie jest wymagane w przypadku niezadaszonych parkingów składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie zagrodowej, jeżeli stykają się one z niezadaszonymi parkingami dla samochodów osobowych na sąsiedniej działce.

 

Zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane w przypadku, gdy sąsiednia działka jest działką drogową.

 

Miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być zbliżone bez żadnych ograniczeń od okien innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania.

 

Wymiary miejsc postojowych dla samochodów

 

Stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej:
 

  • dla samochodów osobowych  - szerokość 2,5 m i długość 5 m;
  • dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne - szerokość 3,6 m i długość 5 m;
  • dla samochodów ciężarowych - szerokość 3,5 m i długość 8 m;
  • dla autobusów - szerokość 4 m i długość 10 m

 

Wymiary miejsc postojowych dla samochodów usytuowanych wzdłuż jezdni

 

Stanowiska postojowe usytuowane wzdłuż jezdni dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej:
 

  • szerokość 3,6 m, z możliwością ograniczenia do 2,5 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego, i długość 6 m – w przypadku samochodów osobowych;
  • szerokość 3,6 m i długość 6 m – w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
  • szerokość 3 m i długość 15 m – w przypadku samochodów ciężarowych;
  • szerokość 3 m i długość 19 m – w przypadku autobusów.

 

Stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla samochodów powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej gruntową stabilizowaną, ze spadkiem zapewniającym spływ wody.

Stanowiska przeznaczone do mycia i niezawodowego przeglądu samochodów na parkingach powinny mieć doprowadzenie wody oraz twardą nawierzchnię ze spadkami zapewniającymi spływ wody do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami oleju.

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  -  § 18 - 21


 

Normy i przepisy budowlane