Leksykon

Miejsca gromadzenia odpadów stałych – warunki techniczne

Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. Prawo budowlane wskazuje jakie mogą to być miejsca i w jakiej odległości od okien, drzwi oraz granicy z sąsiednią działką należy je sytuować.

Miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych

 

Miejscami na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych mogą być:

  1. zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi;
  2. wyodrębnione pomieszczenia w budynku, mające posadzkę powyżej poziomu nawierzchni dojazdu środka transportowego odbierającego odpady, lecz nie wyżej niż 0,15 m, w tym także dolne komory zsypu z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, zaopatrzonym w daszek o wysięgu co najmniej 1 m i przedłużony na boki po co najmniej 0,8 m, mające ściany i podłogi zmywalne, punkt czerpalny wody, kratkę ściekową, wentylację grawitacyjną oraz sztuczne oświetlenie,
  3. utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi,
  4. utwardzone place z nadziemnymi otworami wrzutowymi i podziemnymi lub częściowo podziemnymi kontenerami.

 

Między wejściami do pomieszczeń lub placami, o których mowa powyżej, a miejscem dojazdu samochodów śmieciarek wywożących odpady powinno być utwardzone dojście, umożliwiające przemieszczanie pojemników na własnych kołach lub na wózkach.

 

Miejsca do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach wielorodzinnych powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych od okien, drzwi, placów zabaw...

 

Odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych, usytuowane na zewnątrz, powinna wynosić co najmniej:

  • od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi – 10 m
  • od granicy działki budowlanej – 3 m,
  • od placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych – 10 m.

 

Zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane, jeżeli miejsca te stykają się z podobnymi miejscami na działce sąsiedniej.

W przypadku przebudowy istniejącej zabudowy, odległości, o których mowa powyżej, mogą być pomniejszone, jednak nie więcej niż o połowę, po uzyskaniu opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

 

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości od okien i drzwi oraz od granicy nie określa się.

 

Dojście od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej do miejsca do gromadzenia odpadów stałych na zewnątrz, wynosi nie więcej niż 80 m. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenach zamkniętych.

 

Na terenach niezurbanizowanych dopuszcza się stosowanie zbiorników na odpady stałe, przystosowanych do okresowego opróżniania, pod warunkiem usytuowania ich w odległościach co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką.

 

Zbiorniki takie, powinny mieć nieprzepuszczalne ściany i dno, szczelne przekrycie z zamykanym otworem wsypowym oraz zamykanym otworem bocznym do usuwania odpadów. Do zbiorników tych należy doprowadzić utwardzony dojazd.

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  - § 22 - 25


Normy i przepisy budowlane