Leksykon

Masa powierzchniowa przegród budowlanych

Masa powierzchniowa przegród w budynku ma istotny wpływ na obciążenie konstrukcji budynku, na pojemność cieplną i parametry cieplne budynku a także na izolacyjność akustyczną przegród budowlanych.

Masa powierzchniowa przegród w budynku ma istotny wpływ na obciążenie konstrukcji budynku, na pojemność cieplną i parametry cieplne budynku a także na izolacyjność akustyczną przegród budowlanych.

 

Masa powierzchniowa – definicja i wzór

 

Masa powierzchniowa jest to masa jednego m2 przegrody.

 

Masa powierzchniowa jednowarstwowej przegrody jednorodnej [kg/m2] = gęstość materiału z jakiego jest wykonana przegroda [kg/m3] x grubość przegrody [m]

 

Masa powierzchniowa przegrody, a jej izolacyjność akustyczna

 

W przypadku przegród budowlanych jest to parametr ważny ze względu na jego powiązanie z izolacyjnością akustyczną przegrody (tzw. prawo masy). Wraz ze wzrostem masy powierzchniowej rośnie izolacyjność akustyczna przegród jednorodnych.

 

Przegrody o takiej samej masie powierzchniowej, ale wykonane z różnych materiałów mogą mieć różną izolacyjność akustyczną. Na przykład izolacyjność akustyczna ściany z betonu komórkowego w porównaniu do ściany z betonu zwykłego o tej samej masie powierzchniowej jest o 2 do 4 dB wyższa!

 

Należy jednak zauważyć, że beton komórkowy jest kilkukrotnie lżejszy od betonu zwykłego i co w praktyce, ze względu na grubość przegrody, ogranicza możliwość wykonania z niego przegród spełniających wymagania izolacyjności akustycznej tylko do ścian działowych.

 

W przypadku ścian wykonanych z pustaków ceramicznych nie ma najczęściej bezpośredniego związku masy powierzchniowej z izolacyjnością akustyczną. W takich ścianach wielkość i kształt drążeń i grubość ścianek pustaków może powodować powstawanie zjawisk rezonansowych w zasadniczy sposób obniżających izolacyjność akustyczną.

 

 

Masa powierzchniowa przegrody, a jej parametry cieplne

 

Masa powierzchniowa całej przegrody ma bezpośredni wpływ na obciążenie konstrukcji budynku.

Wyższa masa powierzchniowa może zwiększać pojemność cieplną, aktywność cieplną, współczynnik wyrównywania temperatury przegrody. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku przegród wielowarstwowych znaczący może być wpływ układu i grubości warstw w przegrodzie.