Leksykon

Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów.

Definicja mapy zasadniczej zapisana została w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

Mapa zasadnicza jest własnością państwa, a jej prowadzenie zostało powierzone starostwom powiatowym (w szczególnych wypadkach gminom za zgodą właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego) jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

 

Mapa zasadnicza a mapa do celów projektowych

 

Mapa zasadnicza jest podstawowym opracowaniem geodezyjno-kartograficzne, obejmującym swoim zasięgiem obszar całego kraju. Służy ona przede wszystkim celom gospodarczym, planistycznym, ewidencyjnym i strategicznym. To właśnie na jej bazie tworzone są komercyjne opracowania kartograficzne np. mapa do celów projektowych.
 

Jak uzyskać kopię mapy zasadniczej?

 

Kopię wybranego fragmentu mapy zasadniczej może zamówić każdy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Za wydanie danych i wykonanie kopii pobierane są opłaty zgodnie z istniejącymi w tym zakresie przepisami prawa.

 


ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne -  art. 2.7


 

Normy i przepisy budowlane