Leksykon

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem geodezyjno-kartograficznym powstałym na bazie aktualnej mapy zasadniczej. Jest potrzebna przy sporządzaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu, który jest częścią projektu budowlanego, niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę.

Mapa do celów projektowych jest kopią aktualnej mapy zasadniczej lub kopią mapy jednostkowej (w razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali) przyjętej do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Zawartość mapy do celów projektowych

 

Treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami własności nieruchomości (działek), powinna zawierać:
opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;

  • usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody;
  • usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy.

 

Zakres mapy powinien obejmować obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej – również teren tej strefy.

 

Skalę mapy do celów projektowych należy dostosować do rodzaju i wielkości obiektu lub celu zamierzenia budowlanego. Wskazania co do minimalnej skali zawarte są w rozporządzeniu w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Skalę właściwą dla danej inwestycji może również określić organ wydający pozwolenie na budowę.

Mapa powinna zostać wykonana przez uprawnionego geodetę.

Kiedy wykonane i zaznaczone na mapie pomiary terenu zostaną przyjęte przez wydział geodezyjny, mapa opatrzona zostaje klauzulą informującą o tym, że może ona służyć celom projektowym.

Na takiej mapie architekt nanosi projekt zagospodarowania działki lub terenu.

 

Wymóg sporządzania projektu budowlanego na aktualnej mapie do celów projektowych określony został w:

  • Ustawie Prawo budowlane - art. 34 ust. 3 pkt.1
  • Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie - w § 4
  • Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - poz. § 8 ust. 1

 


Normy i przepisy budowlane