Leksykon

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem geodezyjno-kartograficznym powstałym na bazie aktualnej mapy zasadniczej. Mapa do celów projektowych jest potrzebna przy sporządzaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu, który jest częścią projektu budowlanego, niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę.

Mapa do celów projektowych jest kopią aktualnej mapy zasadniczej lub kopią mapy jednostkowej (w razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali) przyjętej do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Definicja mapy do celów projektowych

 

Definicja mapy do celów projektowych zawarta została w art. 2 pkt. 7a ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

Mapa do celów projektowych to opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej, a także informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz zawierające, klauzulę urzędową, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, w oparciu o które mapa do celów projektowych została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

 

Zawartość mapy do celów projektowych

 

Mapę do celów projektowych wykonuje się dla obszaru wskazanego w zgłoszeniu prac geodezyjnych obejmującego obszar niezbędny do sporządzenia dokumentacji projektowej.

Treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami własności nieruchomości (działek), powinna zawierać:

 • opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
 • linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody;
 • usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta lub inwestora, zgodnie z celem wykonywanej pracy.

 

Zakres mapy powinien obejmować obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej – również teren tej strefy.

 

Integralną częścią mapy do celów projektowych jest jej opis, zawierający w szczególności:

 1. tytuł mapy „Mapa do celów projektowych”;
 2. skalę;
 3. położenie obszaru opracowania;
 4. nazwę gminy;
 5. identyfikator i nazwę obrębu ewidencyjnego;
 6. nazwę wykonawcy prac geodezyjnych;
 7. identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych;
 8. imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych;
 9. oznaczenie układu współrzędnych prostokątnych płaskich oraz układu wysokości;
 10. określenie obszaru, który był przedmiotem aktualizacji;
 11. data oraz imię i nazwisko osoby, która opracowała mapę.

 

Skala mapy do celów projektowych

 

Skalę mapy do celów projektowych należy dostosować do rodzaju i wielkości obiektu lub celu zamierzenia budowlanego. Skalę właściwą dla danej inwestycji może również określić organ wydający pozwolenie na budowę.

Przy redakcji mapy do celów projektowych stosuje się oznaczenia i symbole graficzne obiektów właściwe dla treści mapy zasadniczej, a jeżeli na mapie występują również inne obiekty, należy na niej umieścić stosowną legendę.

 

Kto sporządza mapę do celów projektowych?

 

Mapa do celów projektowych powinna zostać wykonana przez geodetę posiadającego uprawnienia do wykonywania takich opracowań.

Kiedy wykonane i zaznaczone na mapie pomiary terenu zostaną przyjęte przez wydział geodezyjny, mapa opatrzona zostaje klauzulą informującą o tym, że może ona służyć celom projektowym.

Na takiej mapie architekt nanosi projekt zagospodarowania działki lub terenu.

 

Jak długo mapa do celów projektowych zachowuje ważność?

 

Przepisy prawa budowlanego nie określają terminów ważności czy utraty ważności map do celów projektowych. Zarówno w ustawie prawo budowlane jak i w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego mówi się o aktualnej mapie do celów projektowych.

Należy przyjąć, że opracowanie będzie ważne tak długo, dopóki nie zmieni się nic na obszarze, którego dotyczy.

 

Mapa do celów projektowych – przepisy prawne

 

Wymóg sporządzania projektu budowlanego na aktualnej mapie do celów projektowych określony został w Ustawie prawo budowlane - art. 34 ust. 3 pkt.1 oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - poz. § 15 ust. 1.

Zasady sporządzania mapy do celów projektowych uregulowane zostały w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - rozdział 6.

 


AKTUALIZACJA: lipiec 2023


 

Normy i przepisy budowlane