Leksykon

Ład przestrzenny – definicja

Ład przestrzenny to takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.

 

Definicja ładu przestrzennego zawarta została w Ustawie z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 2 pkt. 1

 


 

Normy i przepisy budowlane