Leksykon

Kubatura brutto budynku

Kubatura brutto budynku jest sumą kubatury brutto wszystkich kondygnacji. Oblicza się ją jako iloczyn powierzchni całkowitej (mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych) i wysokości kondygnacji brutto, albo pomiędzy podłogą na stropie bądź warstwą wyrównawczą na gruncie) a górną powierzchnią podłogi lub warstwą osłaniającą izolację termiczną stropu nad najwyższą kondygnacją.

Do kubatury brutto budynku wlicza się kubaturę:

  • przejść, prześwitów i przejazdów bramowych,
  • poddaszy nieużytkowych,
  • przekrytych części zewnętrznych budynku, takich jak: loggie, podcienia, ganki, krużganki, werandy,
  • balkony i tarasy (obliczane do wysokości balustrady).

 

 

Do kubatury brutto budynku nie wlicza się kubatury:

  • ław i stóp fundamentowych,
  • kanałów oraz studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych,
  • zewnętrznych schodów, ramp i pochylni,
  • gzymsów, daszków i osłon,
  • kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu.

 

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - §  3.24


 

Normy i przepisy budowlane