Leksykon

Kubatura brutto budynku

Kubatura brutto budynku jest objętością przestrzeni utworzonej przez zewnętrzne powierzchnie elementów ograniczających. Definicja kubatury brutto budynku podana jest w normie PN-ISO 9836-2022 Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

W normie wyróżnione są następujące kubatury brutto budynku:

 1. kubatura brutto budynku lub części budynków zamkniętych ze wszystkich stron zewnętrznymi stałymi przegrodami budowlanymi i przekrytych;
 2. kubatura brutto części budynków, które nie są zamknięte ze wszystkich stron zewnętrznymi stałymi przegrodami budowlanymi do ich pełnej wysokości, lecz są przekryte (np. loggie);
 3. kubatura brutto budynków i części budynków, które są ograniczone innymi elementami budowlanymi (np. balustradami, osłonami zabezpieczającymi, poręczami), lecz nie są przekryte (np. balkony).

 

Kubatura brutto budynku – definicja

 

Definicja kubatury brutto budynku zawarta jest również w rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Kubaturze brutto budynku to suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiąca iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, albo między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy czym do kubatury brutto budynku:

 1. wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów bramowych, poddaszy nieużytkowych oraz przekrytych części zewnętrznych budynku, takich jak: loggie, podcienia, ganki, krużganki, werandy, a także kubaturę balkonów i tarasów, obliczaną do wysokości balustrady,
 2. nie wlicza się kubatury ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych, zewnętrznych schodów, ramp i pochylni, gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu

 

 

Jak obliczyć kubaturę brutto budynku?

 

Podstawą do obliczania kubatury brutto budynku są odpowiednie powierzchnie określone i obliczane zgodnie z PN-ISO 9836-2022

 

 

Obliczenie kubatury budynku z zamkniętymi stałymi przegrodami budowlanymi

 

Wysokość na potrzeby obliczenia kubatury budynków lub części budynków zamkniętych ze wszystkich stron zewnętrznymi stałymi przegrodami budowlanymi i przekrytych przyjmować należy:

 1. dla kondygnacji podziemnych jest to odległość między dolną powierzchnią konstrukcji nośnej podłogi, a górną powierzchnią stropu kondygnacji powyżej - nie wlicza się fundamentów oraz warstw podkładowych pod konstrukcją nośną podłogi;
 2. dla powtarzalnych kondygnacji nadziemnych jest to odległość między powierzchnią posadzki i stropu (powierzchnią posadzki kondygnacji poniżej);
 3. dla kondygnacji, której górny strop jest dachem lub tarasem (np. kondygnacja poniżej stropodachu lub poddasza) jest to odległość między powierzchnią posadzki, a powierzchnia dachu lub tarasu;
 4. dla kondygnacji, której dolny strop stanowi fragment zewnętrznej obudowy budynku (np. kondygnacja powyżej kondygnacji z otwartą przestrzenią) jest to odległość między zewnętrzną płaszczyzną stropu dolnego, a powierzchnią posadzki kondygnacji powyżej).

 

Obliczenie kubatury części budynków, które nie są ze wszystkich stron zamknięte stałymi przegrodami budowlanymi

 

Kubatura brutto budynków lub części budynków, które nie są zamknięte ze wszystkich stron stałymi przegrodami budowlanymi na całej wysokości, lecz są przekryte jest to iloczyn powierzchni całkowitej kondygnacji i odpowiedniej wysokości przyjętej wg zasad:

 1. dla kondygnacji położonej w całości lub w części poniżej poziomu terenu, przekrytej kondygnacją zamkniętą ze wszystkich stron (np. otwarty hol wejściowy na najniższej kondygnacji w budynku) jest to odległość między dolna powierzchnią konstrukcji nośnej podłogi, a dolną powierzchnią stropu kondygnacji powyżej - nie wlicza się fundamentów oraz warstw podkładowych pod konstrukcją nośną podłogi;
 2. dla kondygnacji między kondygnacjami zamkniętymi ze wszystkich stron stałymi przegrodami budowlanymi i przekrytymi (np. otwarty hol wejściowy usytuowany nad kondygnacją znajdująca się powyżej) jest to odległość między powierzchnią posadzki, a dolną powierzchnią stropu kondygnacji powyżej;
 3. dla kondygnacji znajdującej się pod kondygnacją, która także nie jest zamknięta ze wszystkich stron stałymi przegrodami budowlanymi lub dla powierzchni kondygnacji, których przekrycie jest także fragmentem obudowy budynku (np. loggia, galeria, otwarta kondygnacja w wielopiętrowym garażu samochodowym, przekryty taras na dachu) jest to odległość między powierzchnią posadzki, a górną powierzchnią dachu lub stropu stanowiącego obudowę budynku;
 4. dla kondygnacji znajdującej się pod kondygnacją, która nie jest zamknięta ze wszystkich stron stałymi przegrodami budowlanymi i której strop dolny jest także fragmentem obudowy budynku (np. najniższy korytarz zewnętrzny) jest to odległość między górną powierzchnią obudowy dolnej a górną powierzchnia elementu przekrywajacego;
 5. dla jednokondygnacyjnych budynków lub części budynków (np. stacje benzynowe, przekryte łączniki, otwarte hole wypoczynkowe) jest to odległość między dolna powierzchnią konstrukcji nośnej podłogi a powierzchnią dachu - nie wlicza się fundamentów oraz warstw podkładowych pod konstrukcją nośną podłogi.

 

Obliczenie kubatury części budynków, które są ograniczone innymi elementami budowlanymi i nie są przekryte

 

Kubatura brutto budynków lub części budynków, które są ograniczone innymi elementami budowlanymi (np. balustradami, osłonami zabezpieczającymi, poręczami), lecz nie są przekryte jest to iloczyn powierzchni całkowitej kondygnacji i odpowiedniej wysokości:

 1. dla kondygnacji z tarasem (np. taras na dachu) jest to odległość między górną powierzchnią tej kondygnacji, a górną krawędzią elementów ograniczających;
 2. dla elementów wystających jest to odległość między dolną powierzchnia elementu wystającego, a górną krawędzią elementów ograniczających.

 

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - §  3.24


 

Normy i przepisy budowlane