Leksykon

Kto jest uprawniony do wystawienia świadectwa charakterystyki energetycznej?

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wpisuje osobę spełniającą wymagania, na jej wniosek, do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza osoba, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 3. ukończyła:
  1. studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo
  2. studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,

lub

 1. posiada uprawnienia budowlane.

 

 

Osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej jest obowiązana do:

 • przechowywania sporządzonego świadectwa charakterystyki energetycznej przez okres 10 lat;
 • zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej;
 • przechowywania dokumentów lub ich kopii i danych, na podstawie których zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, przez okres ważności tego świadectwa, a także do udostępniania tych dokumentów lub danych na żądanie ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku nie może być sporządzane przez właściciela lub zarządcę tego budynku lub tej części budynku oraz osobę, której przysługuje w tym budynku lub w tej części budynku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

 

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wydaje decyzję o wykreśleniu osoby uprawnionej z wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,
w przypadku:

 1. stwierdzenia:
  1. ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych osoby uprawnionej,
  2. nieprzestrzegania zakazu sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej przez właściciela lub zarządcę budynku, przez osobę uprawnioną,
  3. skazania osoby uprawnionej prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe,
  4. orzeczenia wobec osoby uprawnionej zakazu wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie albo utraty uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie przez osobę uprawnioną, w przypadku gdy osoba ta spełnia wyłącznie wymagania niekaralności i posiada uprawnienia budowlane.
 2. gdy na podstawie weryfikacji sporządzonych świadectw charakterystyki energetycznej, stwierdzi rażące i oczywiste błędy w sporządzonym przez osobę uprawnioną świadectwie.

 

O ponowny wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej można ubiegać się:

 1. po upływie 24 miesięcy od dnia, w którym decyzja w sprawie wykreślenia z wykazu, z przyczyn, o których mowa powyżej w pkt. 1.b i pkt 2, stała się ostateczna;
 2. od dnia ustania przyczyn wykreślenia z wykazu, o których mowa powyżej
  w pkt. 1.a, c i d.

 


 • ustawa charakterystyce energetycznej budynków art. 16 - 22
 • rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

 

Normy i przepisy budowlane