Leksykon

Kształt i budowa elementu murowego

Kształt i budowa elementów murowych w dużym stopniu są zależne od rodzaju materiału z jakiego są wykonane. Ma to wpływ zarówno na ich właściwości jak i zastosowanie. Definicje i terminy opisujące kształt elementów murowych podane są we wszystkich sześciu częściach normy EN 771. Definicje te służą jednoznacznemu opisaniu elementu murowego w celu jego identyfikacji i określenia właściwości. W niektórych przypadkach, definicje i terminy podane w poszczególnych częściach normy PN-EN 771 różnią się między sobą.

Terminy i definicje opisujące kształt i budowę elementów murowych

 

Element murowy kształtowany regularnie to element murowy o ogólnym kształcie prostopadłościanu w którego ścianach mogą występować drążenia, otwory, wnęki, zagłębienia, występy (wpusty);


Element murowy kształtowany specjalnie to element murowy, który nie ma kształtu prostopadłościanu;


Drążenie to uformowana wolna przestrzeń przechodząca lub nie przechodząca całkowicie przez element murowy;
 

Otwór to uformowana wolna przestrzeń przechodząca przez cały element murowy, w zależności od kierunku może być otwór pionowy (prostopadły do powierzchni wspornej) lub otwór poziomy (równoległy do powierzchni wspornej);
 

Komora to wolna przestrzeń nie przechodząca przez cały element murowy;
 

Wnęka to wgłębienie lub wcięcie na jednej lub kilku powierzchniach zewnętrznych elementu murowego (np. wnęka na zaprawę, rowek zwiększający przyczepność zaprawy);

Wnęka chwytowa (otwór chwytowy) jest to wolna przestrzeń w elemencie murowym uformowana w celu ułatwienia ręcznego lub mechanicznego przemieszczania elementu murowego. Może to być zarówno wnęka jak i drążenie (otwór);
 

Zagłębienie to obniżenie uformowane na jednej lub obu powierzchniach wspornych elementu murowego, objętość zagłębień nie może przekraczać ustalonej procentowo granicy całkowitej objętości elementu murowego;


System łączenia odpowiednio ukształtowane i dopasowane występy oraz wgłębienia na powierzchniach bocznych (czołowych, główkowych) elementów murowych, np. system piór i wpustów (wpustów i wypustów);


Ścianka zewnętrzna materiał elementu murowego zawarty między drążeniem (drążeniami), a powierzchniami zewnętrznymi tego elementu;


Ścianka wewnętrzna materiał elementu murowego zawarty między drążeniami w tym elemencie;

Kształt i budowa elementów murowych - definicje: drążenie, otwór, komora, wnęka...

 

Powierzchnia profilowana to powierzchnia licowa i/lub boczna elementu murowego o wyraźnym reliefie;

Powierzchnia fakturowana to powierzchnia licowa i/lub boczna elementu murowego, która jest poddawana procesom obróbki mechanicznej, fizycznej lub chemicznej podczas wytwarzania lub po wytworzeniu;

 

 

Do definiowania i opisywania kształtu elementów murowych używane są następujące wielkości:

 

Całkowita objętość elementu murowego jest to iloczyn długość x szerokość x wysokość elementu;
 

Objętość wszystkich uformowanych drążeń określona jako udział procentowy w całkowitej objętości elementu murowego;
 

Objętość największego z uformowanych drążeń określona jako udział procentowy w całkowitej objętości elementu murowego;
 

Objętość otworów chwytowych określona jako udział procentowy w całkowitej objętości elementu murowego;
 

Grubość ścianek wewnętrznych jest to najmniejsza grubość ścianki pomiędzy dowolnymi uformowanymi drążeniami;
 

Grubość ścianek zewnętrznych jest to najmniejsza grubość ścianki pomiędzy dowolnym uformowanym drążeniem, a powierzchnią licową lub boczną;
 

Łączna grubość ścianek wewnętrznych i zewnętrznych jest to najmniejsza wartość sumy ich grubości, liczona od jednej powierzchni licowej (lub czołowej) do drugiej powierzchni licowej (lub czołowej), mierzona wzdłuż dowolnej linii przebiegającej przez uformowane drążenia, wyrażona jako udział procentowy odniesiony odpowiednio do szerokości lub długości elementu;
 

Pole powierzchni drążeń na powierzchni wspornej jest to udział procentowy iloczynu długość x szerokość elementu.