Leksykon

Księga obmiarów robót budowlanych

Księga obmiarów robót wchodzi w skład dokumentacji budowy. Jest to zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania obmiarów zrealizowanych robót, w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Obmiaru robót dokonuje wykonawca a wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiarów przez kierownika budowy (kierownika robót) i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ustalenie ilości robót budowlanych

 

W praktyce budowlanej stosuje się dwa sposoby ustalenia ilości robót:

  • na podstawie dokumentacji projektowej, przed przystąpieniem do realizacji robót - jest to przedmiar;
  • na podstawie dokumentacji budowy, sporządzonej na placu budowy, po wykonaniu robót – jest to obmiar.

 

Przedmiar robót budowlanych - definicja

 

Definicję przedmiaru robót budowlanych znajdziemy w:

  1. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego -  Przedmiar jest dokumentem zawierającym zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wraz ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarówych robót podstawowych;
     
  2. Normie PN-ISO 6707-2 (z 2000 r.): Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach. pkt 3.5.3. Przedmiar to dokument przetargowy, przygotowany zazwyczaj w znormalizowanej formie, zawierający: opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wykaz materiałów, ilość i sposób wykonania robót.
     
  3. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - Przedmiar robót - to dokument zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

 

 

Trzecia definicja przedmiaru robót ma zastosowanie do sporządzania kosztorysów inwestorskich w zamówieniach publicznych, a od dwóch wcześniejszych definicji różni się tym, iż wskazana jest w nim podstawa ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych.

 

Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego przedmiar robót stanowi część składową dokumentacji projektowej, co znaczy, iż za jego sporządzenie odpowiada projektant.

 

Obmiar robót budowlanych

 

Ilość robót można ustalić z natury, po ich wykonaniu. Mierzenie z natury: wykopów, murów, tynków itd. nazywa się obmiarem. Obmiaru dokonuje się w celu rozliczenia się wykonawcy za wykonane roboty z robotnikami i z inwestorem (zamawiającym). W rozliczeniach z inwestorem obmiar służy do określenia wartości wykonanych robót.

 

Obmiar robót  powinien zawierać opis poszczególnych robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz liczby jednostek obmiarowych robót.

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót według stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane, pod warunkiem że przeprowadzono je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

 

Prowadzenie księgi obmiaru robót budowlanych


W księdze obmiaru kierownik budowy uwidacznia wszystkie roboty wykonane na budowie, ze wskazaniem robót zamiennych (w stosunku do kosztorysu inwestorskiego) pamiętając, że dla wykonania robót zamiennych, a szczególnie dodatkowych, przed ich wykonaniem musi posiadać pisemną zgodę inwestora na ich wykonanie (nie wystarczy zgoda inspektora nadzoru inwestorskiego!) – art.630 § 2 Kodeksu cywilnego.
Wpisów do księgi obmiaru dokonuje kierownik budowy (robót) lub osoba przez niego wskazana.

 

W przypadku, gdy wykonawca korzysta z podwykonawców, kierownik budowy powinien zadbać, aby księgi obmiaru były prowadzone przez każdego z podwykonawców.

 

Księgi obmiaru należy prowadzić osobno dla każdego obiektu budowlanego, a w odniesieniu do obiektów sieciowych lub liniowych – dla odcinków (etapów) robót wyodrębnionych w umowie.
Zapisy w księgach obmiaru każdorazowo weryfikuje inspektor nadzoru inwestorskiego, a wartości zweryfikowane są przepisywane do kosztorysów powykonawczych dla każdego obiektu lub etapu robót.
Inspektora nadzoru inwestorskiego otrzymuje kopie księgi obmiarów.

 


Normy i przepisy budowlane