Leksykon

Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego jest podstawowym dokumentem każdego obiektu budowlanego, przeznaczonym do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nakłada na właścicieli i zarządców obiektów budowlanych art. 64 ustawy prawo budowlane.

Książkę należy prowadzić dla każdego budynku, oraz obiektu budowlanego nie będącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

 

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie dotyczy właścicieli i zarządców:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
 2. obiektów budowlanych:
  1. budownictwa zagrodowego i letniskowego;
  2. obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy prawo budowlane; (obowiązuje do 19.09.2020r.)
  3. wymagających zgłoszenia budowy oraz tych, które nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia, wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2, z wyłączeniem sieci gazowych (obowiązuje od 19.09.2020r.),
 3. dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę  drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

 

Książka obiektu budowlanego scala dokumentację budowlaną dotyczącą danego obiektu tj. informację o dokumentacji budowlanej jaka była opracowana przed i po oddaniu go do użytkowania.

Książka obiektu budowlanego powinna być założona w dniu przekazania obiektu do użytkowania i systematycznie prowadzona przez cały okres jego użytkowania.

 

Wzór książki obiektu został określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego.

 

Książka powinna mieć format A4 i być wykonana w sposób trwały.

 

Wpisy do książki obiektu obejmują:

 1. podstawowe dane identyfikacyjne obiektu:
  • rodzaj obiektu i jego adres;
  • właściciela (zarządcę) – nazwę lub imię i nazwisko;
  • protokół odbioru obiektu – numer i datę sporządzenia;
  • pozwolenie na użytkowanie obiektu – nazwę organu, który wydał, numer i datę wydania;
  • zmianę właściciela lub zarządcy – numer i datę protokołu przejęcia obiektu;
  • wpis o zamknięciu książki, datę jej założenia;
 2. dane ogólne o obiekcie wraz z wykazem dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej przekazywanej właścicielowi (zarządcy) przy zakładaniu książki;
 3. plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowania miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci, a w szczególności gazu, energii elektrycznej, ciepła;
 4. protokoły kontroli oraz badań wymaganych przez prawo budowlane oraz przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu.

 

Wpisy do książki powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu.

 


 • ustawa prawo budowlane - art. 64,
 • rozporządzeniu w sprawie książki obiektu budowlanego

 

Normy i przepisy budowlane