Leksykon

Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego jest podstawowym dokumentem każdego obiektu budowlanego, przeznaczonym do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nakłada na właścicieli i zarządców obiektów budowlanych art. 64 ustawy prawo budowlane.

 

Z dniem 1 styczna 2023 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę prawo budowlane, w tym przywołany powyżej art. 64. Zmiany wynikają z cyfryzacji procedur prawa budowlanego, w tym obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego w systemie elektronicznym – Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego.

 

Ustawodawca przewidział okres przejściowy.

Do końca 2023 r. właściciele i zarządcy będą mieli wybór i będą mogli zakładać książki obiektu budowlanego w postaci papierowej albo elektronicznej. Do końca 2026 r. właściciele i zarządcy, którzy prowadzą książkę obiektu budowlanego w postaci papierowej, będą obowiązani założyć książkę w postaci elektronicznej.

Do tego czasu możliwe jest prowadzenie książki obiektu budowlanego na starych zasadach.

 

Papierowa książka obiektu budowlanego

 

Książkę należy prowadzić dla każdego budynku, oraz obiektu budowlanego nie będącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

 

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie dotyczy właścicieli i zarządców:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
 2. obiektów budowlanych:
  1. budownictwa zagrodowego i letniskowego;
  2. wymagających zgłoszenia budowy oraz tych, które nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia, wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2, z wyłączeniem sieci gazowych,
 3. dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę  drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

 

Książka obiektu budowlanego scala dokumentację budowlaną dotyczącą danego obiektu tj. informację o dokumentacji budowlanej jaka była opracowana przed i po oddaniu go do użytkowania.

Książka obiektu budowlanego powinna być założona w dniu przekazania obiektu do użytkowania i systematycznie prowadzona przez cały okres jego użytkowania.

 

Wzór książki obiektu został określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego.

15 grudnia 2022 r. Ministra Rozwoju i Technologii wydał Rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Opisuje ono w szczegółowy sposób prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci papierowej i elektronicznej. Nie zawiera wzoru książki obiektu budowlanego w formie papierowej.

Poniżej zapisy z rozporządzenie z roku 2003 w sprawie książki obiektu budowlanego.

 

Książka powinna mieć format A4 i być wykonana w sposób trwały.

 

Wpisy do książki obiektu obejmują:

 1. podstawowe dane identyfikacyjne obiektu:
  • rodzaj obiektu i jego adres;
  • właściciela (zarządcę) – nazwę lub imię i nazwisko;
  • protokół odbioru obiektu – numer i datę sporządzenia;
  • pozwolenie na użytkowanie obiektu – nazwę organu, który wydał, numer i datę wydania;
  • zmianę właściciela lub zarządcy – numer i datę protokołu przejęcia obiektu;
  • wpis o zamknięciu książki, datę jej założenia;
 2. dane ogólne o obiekcie wraz z wykazem dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej przekazywanej właścicielowi (zarządcy) przy zakładaniu książki;
 3. plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowania miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci, a w szczególności gazu, energii elektrycznej, ciepła;
 4. protokoły kontroli oraz badań wymaganych przez prawo budowlane oraz przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu.

 

Wpisy do książki powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu.

 


 • ustawa prawo budowlane - art. 64,
 • rozporządzeniu w sprawie książki obiektu budowlanego

 

Normy i przepisy budowlane