Leksykon

Kruszywo budowlane

Kruszywo jest to naturalny, sztuczny, pochodzący z odzysku lub recyklingu ziarnisty składnik mineralny odpowiedni do stosowania do betonu. Kruszywo stanowi ok 75% objętości betonu i dlatego ma zasadniczy wpływ na wytrzymałość i trwałość betonu.

Rodzaje kruszyw budowlanych

 

Ze względu na pochodzenie, kruszywa mogą być naturalne (żwirowe i łamane), pochodzenia sztucznego (z obróbki termicznej materiałów ilastych oraz uboczne produkty procesu spalania) lub pozyskane z odzysku lub recyklingu.

 

Ze względu na gęstość ziaren lub gęstość nasypową w stanie luźnym, rozróżnia się:

  • kruszywo zwykłe - jest to kruszywo o gęstości ziaren w stanie suchym >2000 i <3000 kg/m3 (zgodnie z PN-EN 1097-6),
  • kruszywo lekkie - jest to kruszywo pochodzenia mineralnego o gęstości ziaren w stanie suchym ≤ 2000 kg/m3 (zgodnie z PN-EN 1097-6) lub gęstości nasypowej w stanie luźnym ≤ 1200 kg/m3 (zgodnie z PN-EN 1097-3),
  • kruszywo ciężkie jest to kruszywo o gęstości ziaren w stanie suchym ≥ 3000 kg/m3 (zgodnie z PN-EN 1097-6).

 

Wymiar kruszywa jest to oznaczenie kruszywa poprzez określenia dolnego (d) i górnego (D) wymiaru sita, wyrażone w następującej postaci: d/D.

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu jest to kruszywo składające się z mieszanki kruszywa grubego i drobnego o D większym niż 4 mm i d = 0 mm.

 

Co wpływa na jakość kruszyw budowlanych?

 

Jakość kruszyw ma duży wpływ na jakość betonu. Na jakość kruszyw wpływają:

  • kształt ziaren,
  • reaktywność alkaliczna,
  • wytrzymałość mechaniczna,
  • mrozoodporność,
  • zanieczyszczenia: organiczne (przede wszystkim humusowe z rozkładu roślin), ziarna zbóż, kawałki drewna, kawałki węgla itp.

 


PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność


 

Normy i przepisy budowlane