Leksykon

Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

W Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (KWZWB) są gromadzone dane i informacje dotyczące wyrobów budowlanych podlegających oznakowaniu znakiem budowlanym, niezgodnych z wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach budowlanych. Wykaz prowadzony i publikowany jest przez GUNB na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury I Budownictwa. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje w KWZWB wpisu takiego wyrobu budowlanego, który w wyniku kontroli u sprzedawcy, producenta lub importera, został objęty ostateczną decyzją zakazującą dalszego udostępniania tego wyrobu lub decyzją nakazującą wycofanie z obrotu tego wyrobu.  

W KWZWB gromadzone są dane i informacje o zakwestionowanych wyrobach budowlanych, a w szczególności:

 1. dane umożliwiające identyfikację zakwestionowanego wyrobu budowlanego;
 2. informacje o:
  1. rodzaju i zakresie niezgodności zakwestionowanego wyrobu budowlanego,
  2. środkach, jakie zastosowano w odniesieniu do zakwestionowanego wyrobu budowlanego,
  3. zagrożeniach, jakie może spowodować zakwestionowany wyrób budowlany, wraz z określeniem tych zagrożeń.

 

W KWZWB nie są publikowane wyroby w przypadku których w postanowieniu zakazującym dalszego ich udostępniania, wyznaczony został termin usunięcia określonych nieprawidłowości lub wyroby w przypadku których została wydana decyzja nakazująca ograniczenie ich udostępniania użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy. W przypadku nieusunięcia w terminie nieprawidłowości określonych w postanowieniu właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, wycofanie z obrotu tego wyrobu budowlanego. W tej sytuacji wyrób zostaje umieszczony w KWZWB.

 

Wzór KWZWB podany jest w załączniku do rozporządzenia.

 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego publikuje KWZWB w dwóch częściach:

 

Część 1 zawiera wpisy dokonane od dnia 11.05.2011r. na podstawie uchylonego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U. Nr 87, poz. 486) i zgodnie ze wzorem zamieszczonym w tym rozporządzeniu.


Część 2 zawiera wpisy dokonane na podstawie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych (w brzmieniu w dniu 1.01.2016), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U. 2015, poz. 2342). W załączniku do tego rozporządzenia podany jest aktualny wzór KWZWB.

 

W KWZWB stosuje się następujące objaśnienia:

kody decyzji:

„1”- zakaz dalszego udostępniania wyrobu budowlanego przez sprzedawcę oraz nakaz

wycofania z obrotu wyrobu budowlanego przez producenta lub importera (art. 30

ust.1 pkt 2 ustawy),

„2”- nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego przez sprzedawcę (art. 30 ust.1

pkt 3 ustawy),

„3”- zakaz obrotu wyrobem budowlanym (art. 30 ust.2 ustawy),

„4”- nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego (art. 31 ust.1 pkt 2 ustawy),

„5”- nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego (art. 31 ust.2 ustawy),

 

uzupełnione, jeżeli jest taka potrzeba, następującymi indeksami dolnymi:

„O”- nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego wraz z obowiązkiem producenta, importera lub sprzedawcy odkupienia wyrobu budowlanego na żądanie osób, które faktycznie nim władają (art. 31a ust. 1 ustawy),

„Z”- nakaz zniszczenia wyrobu budowlanego (art. 31a ust. 3 ustawy).

 

Wcześniej GUNB publikował jeszcze część zawierającą wpisy dokonane do dnia 10.05.2011r. na podstawie uchylonego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U. Nr 180, poz. 1861)

 

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego lub z urzędu:

 1. usuwa wpis w Wykazie, w przypadku gdy producent, importer lub sprzedawca udowodni, że wycofał z obrotu wszystkie egzemplarze zakwestionowanego wyrobu budowlanego, lub w przypadku gdy niezgodności zakwestionowanego wyrobu budowlanego z wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach budowlanych zostały usunięte, nie wcześniej jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzje, na podstawie których dokonano wpisu, stały się ostateczne;
 2. może usunąć wpis w Wykazie, w przypadku gdy producent, importer lub sprzedawca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, nie wcześniej jednak niż po upływie 24 miesięcy od dnia dokonania wpisu.
 3. może usunąć wpis w Wykazie po upływie 5 lat od dnia dokonania wpisu.


Wpis w Wykazie usuwany jest niezwłocznie, jeżeli właściwy organ lub sąd administracyjny w stosunku do decyzji, na podstawie których dokonano wpisu, orzekł o:

 • wstrzymaniu wykonania decyzji;
 • uchyleniu decyzji;
 • stwierdzeniu nieważności decyzji;
 • stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji.

 


ustawa o wyrobach budowlanych art. 15. oraz 30 i 31.


 

Normy i przepisy budowlane