Leksykon

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu

Krajowe plany na rzecz energii i klimatu opracowują wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Zawierają one opis działań i przyjęte cele na poziomie krajowym, stanowią one jednocześnie wkład w realizację unijnych celów w obszarach dotyczących efektywności energetycznej i zmian klimatu.

Zasady opracowywania planów na rzecz energii i klimatu uregulowane zostały Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu.

 

W preambule do rozporządzenie wskazano, że celem stabilnej unii energetycznej realizującej politykę w dziedzinie klimatu jest zapewnienie unijnym konsumentom – w tym gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom – bezpiecznych, zrównoważonych, konkurencyjnych i niedrogich dostaw energii oraz pobudzanie badań naukowych i innowacji przez przyciąganie inwestycji, co wymaga gruntownej transformacji europejskiego systemu energetycznego.

Taka transformacja ściśle wiąże się z potrzebą zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, a także z potrzebą wspierania rozważnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych, zwłaszcza przez wspieranie efektywności energetycznej i oszczędności energii oraz rozwój nowych i odnawialnych form energii.

Cel taki można osiągnąć tylko przez skoordynowane działania, obejmujące akty o charakterze ustawodawczym i nieustawodawczym przyjmowane na szczeblu unijnym, regionalnym, krajowym i lokalnym.

 

Unia energetyczna powinna obejmować pięć wymiarów:

 1. bezpieczeństwo energetyczne,
 2. wewnętrzny rynek energii,
 3. efektywność energetyczną,
 4. obniżenie emisyjności,
 5. badania naukowe, innowacje i konkurencyjność.

 

Unijne cele na rzecz energii i klimatu do 2030 r.

 

Rada Europejska zatwierdziła ramy polityki energetyczno-klimatycznej Unii do 2030 r., których podstawą są cztery najważniejsze cele na szczeblu Unii:

 1. redukcja emisji gazów cieplarnianych w całej gospodarce o co najmniej 40%,
 2. poprawy efektywności energetycznej o co najmniej 32,5%;
 3. udział energii ze źródeł odnawialnych w energii zużywanej w Unii co najmniej 32 %;
 4. udział elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych co najmniej 15 %.

 

Zatwierdzone cele są wiążące na poziomie Unii i ma być osiągnięty dzięki wkładowi poszczególnych państw członkowskich wspólnie dążących do osiągnięcia zbiorczego celu unijnego.

Te założenia i cele wynikają z unijnej polityki energetycznej i z potrzeby zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, a także z konieczności wspierania rozważnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych, zgodnie z zapisami traktatów UE.

Żadnego z tych celów, nierozerwalnie ze sobą powiązanych, nie można uznać za drugorzędny w stosunku do pozostałych.

 

Krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu

 

Do dnia 31 grudnia 2019 r. każde państwo członkowskie powinno zgłosić Komisji Europejskiej zintegrowany krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu. Ten pierwszy plan obejmuje okres od 2021 r. do 2030 r. Kolejne plany będą obejmować okres dziesięcioletni następujący bezpośrednio po zakończeniu okresu objętego poprzednim planem.

 

Zintegrowane krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu składają się z następujących głównych części:

 1. opis procedury tworzenia zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu, obejmujący streszczenie oraz opis konsultacji publicznych z zainteresowanymi stronami, udziału zainteresowanych stron oraz wyników konsultacji, a także opis współpracy regionalnej z innymi państwami członkowskimi w opracowywaniu planu;
 2. opis krajowych założeń, celów i wkładów dotyczących wymiarów unii energetycznej;
 3. opis planowanych polityk i środków w powiązaniu z odpowiednimi założeniami, celami i wkładami oraz ogólny przegląd inwestycji niezbędnych do osiągnięcia odpowiednich założeń, celów i wkładów;
 4. opis aktualnej sytuacji pięciu wymiarów unii energetycznej, w tym w odniesieniu do systemu energetycznego, emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych oraz prognoz dotyczących założeń, wraz z istniejącymi politykami i środkami;
 5. opis regulacyjnych i pozaregulacyjnych barier i przeszkód w osiąganiu celów, założeń lub wkładów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej;
 6. ocena wpływu planowanych polityk i środków na realizację założeń, w tym ich spójności z określonymi w Porozumieniu paryskim długoterminowymi założeniami dotyczącymi redukcji emisji gazów cieplarnianych i z długoterminowymi strategiami;
 7. ogólna ocena wpływu planowanych polityk i środków na konkurencyjność w powiązaniu z pięcioma wymiarami unii energetycznej;
 8. załącznik określający metody i środki polityczne danego państwa członkowskiego służące osiągnięciu oszczędności energii.

 

Każde państwo członkowskie podaje do wiadomości publicznej swoje zintegrowane krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu przedłożone Komisji.

 

Strategie długoterminowe na rzecz energii i klimatu

Każde państwo członkowskie powinno opracować i przedłożyć Komisji Europejskiej do dnia 1 stycznia 2020 r., następnie do dnia 1 stycznia 2029 r., a następnie co 10 lat swoją strategię długoterminową obejmującą perspektywę co najmniej 30 lat. W razie potrzeby państwa członkowskie powinny aktualizować te strategie co pięć lat.

 

Zintegrowane system sprawozdań z postępów w dziedzinie energii i klimatu

Zatwierdzony został również system aktualizacji, weryfikacji i sprawozdań z realizacji planów w dziedzinie energii i klimatu obejmujący wszystkie pięć kluczowych wymiarów unii energetycznej. Zarówno na poziomie UE jak i państw członkowskich prowadzone są rejestry w celu dokładnego rozliczania wkładu ustalonego na poziomie krajowym oraz międzynarodowych transferów efektów działań na rzecz łagodzenia zmian klimatu.

 

Polski plan na rzecz energii i klimatu

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu, stanowiący polski wkład w realizację unijnych celów, został opracowany w 2019 r. i przyjęty przez Komitet ds. Europejskich UE.

Dokument jest dostępny na stronach rządowych gov.pl.

 

Polski, krajowy plan na rzecz energii i klimatu wyznacza następujące cele klimatyczno-energetyczne na 2030 r.:

 1. 7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS w porównaniu do poziomu w roku 2005,
 2. 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (cel 23% będzie możliwy do osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym przeznaczonych na sprawiedliwą transformację), uwzględniając:
  • 14% udziału OZE w transporcie,
  • roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. proc. średniorocznie.
 3. wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami PRIMES2007,
 4. redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej.

 

Cele w zakresie energii i klimatu do roku 2030 dla Polski i UE

 

Unia Europejska

Polska

zmniejszenie poziomu gazów cieplarnianych w całej gospodarce w porównaniu do roku 1990 o co najmniej:

40%

7%
sektor Non-ETS
(odniesienie do 2005 r.)

udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto

32%

21 -23 %

poprawa efektywności energetycznej o co najmniej:

32,5%

23 %
w porównaniu do prognozy PRIMES 2007

 

udział elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych

15%

 

zużycie energii w 2030 r. nie może być większe niż:

 

 

                energii pierwotnej

1 273 Mtoe

91,3 Mtoe

                energii końcowej

956 Mtoe

67 Mtoe

 


 

Normy i przepisy budowlane