Leksykon

Krajowy plan działań, mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Krajowy plan działań, mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii uchwalony został przez Radę Ministrów 22 czerwca 2015r. 

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa opracowuje projekt krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii, zwanego dalej „krajowym planem działań”.

 

Krajowy plan działań, mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii zawiera w szczególności:

  1. definicję budynków o niskim zużyciu energii oraz ich szczegółowe cechy;
  2. działania administracji rządowej podejmowane w celu promowania budynków o niskim zużyciu energii, w tym w zakresie projektowania, budowy i przebudowy budynków w sposób zapewniający ich energooszczędność, oraz zwiększenia pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w nowych oraz istniejących budynkach;  
  3. harmonogram osiągania celów, o których mowa w pkt 2.

 

Krajowy plan działań przyjmuje, w drodze uchwały Rada Ministrów.

 

W terminie 14 dni od dnia przyjęcia krajowego planu działań przez Radę Ministrów, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa przekazuje ten plan Komisji Europejskiej.

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi kampanię informacyjną służącą poprawie charakterystyki energetycznej budynków.

 


  • ustawa charakterystyce energetycznej budynków - art. 39 - 40
  • Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii”

 

Normy i przepisy budowlane