Leksykon

Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej

Krajowy Plan działań dotyczący efektywności energetycznej jest opracowywany przez Ministra właściwego do spraw energii w związku z obowiązkiem przekazywania do Komisji Europejskiej sprawozdań na podstawie dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

Każde państwo członkowskie ustala orientacyjną krajową wartość docelową w zakresie efektywności energetycznej w oparciu o swoje zużycie energii pierwotnej lub końcowej, oszczędność energii pierwotnej lub końcowej albo energochłonność.

Ustalając te wartości docelowe, państwa członkowskie uwzględniają że główny cel unijny w dziedzinie zużycia energii do 2020 r. może być nie większy niż 1 483 Mtoe energii pierwotnej lub nie większy niż 1 086 Mtoe energii końcowej.

Dyrektywa zawiera minimalne wymogi aby zapewnić osiągnięcie głównego unijnego celu zakładającego zwiększenie efektywności energetycznej o 20 % do 2020 r., a także stworzyć warunki dla dalszego polepszania efektywności energetycznej po dacie docelowej.

Państwa członkowskie mogą utrzymać lub wprowadzić surowszych środki.

Ustawa o efektywności energetycznej nakłada na Ministra właściwego do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa obowiązek  opracowywania co 3 lata krajowego planu działań dotyczących efektywności energetycznej.

 

Zawartość Krajowego planu działań dotyczących efektywności energetycznej

 

Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej zawiera w szczególności:

 1. opis planowanych programów zawierających działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki;
   
 2. określenie krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej;
   
 3. informacje o osiągniętej oszczędności energii, w tym w przesyłaniu lub w dystrybucji, w dostarczaniu oraz w końcowym zużyciu energii;
   
 4. strategię wspierania inwestycji w renowację budynków zawierającą:
  1. wyniki dokonanego przeglądu budynków znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. określenie sposobów przebudowy lub remontu tych budynków,
  3. dane szacunkowe o możliwej do uzyskania oszczędności energii w wyniku przebudowy lub remontu budynków, o których mowa powyżej.
    

 

Strategię wspierania inwestycji w renowację budynków minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym jest obowiązek opracowania krajowego planu działań.

 

Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej przyjmuje, w drodze uchwały Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw klimatu.

 

Krajowy plan działań po jego przyjęciu przez Radę Ministrów jest przekazywany Komisji Europejskiej, do dnia 30 kwietnia danego roku, w którym jest obowiązek opracowania tego planu, przez ministra właściwego do spraw energii.

Ostatni czwarty Krajowy plan działań dotyczących efektywności energetycznej został opracowany w grudniu 2017r. Jest opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy 2012/27/UE został ustalony krajowy cel efektywności energetycznej na 2020 r. Jest on rozumiany jako osiągnięcie w latach 2010-2020 ograniczenia zużycia energii pierwotnej o 13,6 Mtoe, co w konsekwencji oznacza także wzrost efektywności energetycznej gospodarki krajowej.

 

Cele efektywności energetycznej na 2020 r. – zgodnie z dyrektywą 2012/27/UE

 

 

Cel w zakresie efektywności energetycznej

 

Bezwzględne zużycie energii w 2020 roku

 

Ograniczenie zużycia energii pierwotnej w latach 2010-2020

Zużycie energii finalnej w wartościach bezwzględnych

Zużycie energii pierwotnej w wartościach bezwzględnych

 

Mtoe

Mtoe

Mtoe

2020 rok

13,6

71,6

96,4

 

Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej, w związku z wydanym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, którego celem jest skoordynowanie wszystkich działań prowadzonych w zakresie poprawy efektywności energetycznej i zahamowania zmian klimatu, zastąpiony został Krajowym planem na rzecz energii i klimatu.

 


 • Ustawa o efektywności energetycznej – art. 4 i 5
 • Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej

 

Normy i przepisy budowlane