Leksykon

Krajowa deklaracja zgodności

Krajowa deklaracja zgodności jest to oświadczenie producenta (lub jego upoważnionego przedstawiciela) stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w Polskiej Normie wyrobu albo aprobacie technicznej.

Krajowe deklaracje zgodności były wystawiane do 31.12.2015.

Od 1.01.2016 dla wyrobów nieobjętych zharmonizowaną specyfikacja techniczną, producenci sporządzają krajowe deklaracje właściwości użytkowych.

 

Dla wyrobów budowlanych nieobjętych normą zharmonizowana, dla której zakończył się okres koegzystencji i dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna, producent może sporządzić krajową deklarację właściwości użytkowych na podstawie krajowej deklaracji zgodności wydanej przed 1.01.2016.

 


ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności - art. 1. 1) a) "w art. 2 uchyla się pkt 2-4" oraz art. 5. 2. (Dz.U. 2015 poz. 1165)


 

Normy i przepisy budowlane