Leksykon

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych (KDWU) jest podstawą umieszczenia na wyrobie oznakowania znakiem budowlanym i jest dokumentem sporządzanym przez producenta przy wprowadzaniu wyrobu do obrotu na rynku polskimi (w systemie krajowym).
 

Podstawa wystawienia krajowej deklaracji właściwości użytkowych

 

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych sporządzana jest na podstawie właściwej przedmiotowo Polskiej Normie wyrobu, która nie ma statusu normy wycofanej (PN) lub na podstawie krajowej oceny technicznej (KOT).


Producent sporządza krajową deklarację właściwości użytkowych na swoją wyłączną odpowiedzialność. Wraz z krajową deklaracją właściwości użytkowych producent powinien opracować dokumentację techniczną zawierającą istotne elementy związane z wymaganym krajowym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.


Wzór i treść krajowej deklaracji właściwości użytkowych określony jest w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

 

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym podano grupy wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz właściwe dla tych grup krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych. Producent deklarując właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji ma obowiązek stosowania tych krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

 

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych – zawarte informacje i sposób udostępniania

 

Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, zadeklarowane w krajowej deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu lub krajową oceną techniczną, należy odnieść do tych zasadniczych charakterystyk, które mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu. Informacje o właściwościach użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tego wyrobu można podać wyłącznie, o ile zostały określone w KDWU.

 

Producent wraz z każdym wyrobem udostępnianym na rynku krajowym dostarcza lub udostępnia kopię KDWU w wersji papierowej lub elektronicznej. Jeżeli kopia krajowej deklaracji nie jest udostępniona na stronie internetowej producenta, kopię tej deklaracji przesyła się odbiorcy wyrobu budowlanego drogą elektroniczną. Na żądanie odbiorcy wyrobu budowlanego kopia krajowej deklaracji jest dostarczana w postaci papierowej. W przypadku gdy dostawa tych samych wyrobów budowlanych jest przeznaczona dla jednego odbiorcy, może jej towarzyszyć jedna kopia krajowej deklaracji w postaci papierowej albo elektronicznej.

 

Wraz z krajową deklaracją dostarcza się lub udostępnia kartę charakterystyki lub informację o substancjach zawartych w wyrobie budowlanym zgodnie z rozporządzeniem REACH, a także w stosownych przypadkach instrukcje stosowania, instrukcje obsługi lub informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób budowlany stwarza podczas stosowania i użytkowania.  Wszystkie informacje, dokumenty i instrukcje powinny być sporządzone w języku polskim.

 

Producent przechowuje krajową deklarację właściwości użytkowych oraz związaną z nią dokumentację techniczną przez okres co najmniej 10 lat od dnia wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu. Obowiązkiem producenta jest zapewnienie, aby zawartość krajowej deklaracji nie była zmieniana po jej udostępnieniu na stronie internetowej.

Zmiana właściwości użytkowych wyrobu, zmiana zakresu jego stosowania lub zmiana innej informacji zawartej w KDWU powoduje konieczność sporządzenia nowej KDWU co jest traktowane jako wprowadzenie na rynek nowego wyrobu budowlanego.

Producent wyrobu budowlanego wymienionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, który zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r. nie był objęty obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, nie jest obowiązany do dnia 30 czerwca 2019 r. sporządzać krajowej deklaracji przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym tego wyrobu budowlanego.

 

 


Ustawa o wyrobach budowlanych:  art. 8, art. 10a

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym


 

Normy i przepisy budowlane