Leksykon

Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego zobowiązany jest do użytkowania obiektu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymania go w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. W tym celu należy okresowo kontrolować stan obiektów budowlanych.

Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego w trakcie jego użytkowania

 

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

 1. okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
  1. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  3. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
 2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
 3. okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;
 4. bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska;
 5. w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki użytkowania budynku określone prawem.

 

W trakcie kontroli należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.
 

Obowiązek kontroli, o której mowa powyżej w pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
 2. obiektów budowlanych:
  1. budownictwa zagrodowego i letniskowego,
  2. na budowę których wymagane jest zgłoszenie, z wyłączeniem sieci gazowych. (obowiązuje od 19.09.2020r.)

 

Przed nowelizacją ustawy prawo budowlane, która weszła w życie 19.09.2020r., obowiązkiem kontroli nie były objęte obiekty budowlane, których budowa nie wymagała pozwolenie na budowę.

 

Właściwy organ – w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – nakazuje przeprowadzenie kontroli a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.

 

Kontrole, o których mowa powyżej, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

 

Powyższe uregulowania zawarte w ustawie prawo budowlane dotyczą wszystkich obiektów budowlanych. Szczegółowy zakres kontroli budynków mieszkalnych został dodatkowo uregulowany Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Więcej informacji na temat wymagań w zakresie użytkowania budynków mieszkalnych w artykułach:

Ogólne warunki użytkowania budynku

Kontrola okresowa budynków mieszkalnych

Plan robót remontowych budynku mieszkalnego

 


ustawa prawo budowlane – art. 5.2,  61,   62,


 

Normy i przepisy budowlane