Leksykon

Kontrola okresowa budynków mieszkalnych

Obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych w porze wiosennej nakłada Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

 

Okresowej kontroli podlegają elementy budynku mieszkalnego narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla:

 1. bezpieczeństwa osób,
 2. środowiska,
 3. konstrukcji budynku.

 

Zakres okresowej kontroli budynku mieszkalnego

W toku kontroli okresowej szczegółowym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny:

 1. zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów;
 2. urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku;
 3. elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich;
 4. pokryć dachowych;
 5. instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 6. urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku;
 7. elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku;
 8. przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.

 

Budynki mieszkalne podlegają również ogólnym przepisom odnośnie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zawartych w ustawie prawo budowlane.

 

Osoba przeprowadzająca kontrolę okresową budynku mieszkalnego powinna przed jej rozpoczęciem zapoznać się z protokołami z poprzednich kontroli, z protokołami odbioru robót remontowych wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli, zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów budynku.

 

Protokoły z kontroli okresowej budynku mieszkalnego

Protokoły sporządzane w wyniku kontroli okresowych powinny zawierać określenie:

 1. stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą;
 2. rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów budynku objętych kontrolą;
 3. zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania;
 4. metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działania innych czynników;
 5. zakresu nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych;
 6. w razie potrzeby do protokołu należy dołączyć dokumentację graficzną wykonaną w toku kontroli.

 

Dane zawarte w protokołach, powinny stanowić podstawę do sporządzenia zestawienia robót remontowych budynku.

 

Niezależnie od kontroli okresowych, właściciel budynku może przeprowadzać przeglądy robocze mające na celu określenie stanu przygotowania budynku, urządzeń i instalacji do użytkowania w okresie zimowym.

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych - § 4-6


 

Normy i przepisy budowlane