Leksykon

Kondygnacja budynku - definicja

Kondygnacji to pozioma część budynku, zawarta pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie lub warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2 m.

Za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, centrala klimatyzacyjna, obudowa wyjścia z klatki schodowej, kotłownia lub inne pomieszczenia techniczne.

 

Kondygnacja podziemna - definicja

Kondygnacja podziemna to kondygnacja zagłębiona poniżej poziomu przylegającego do niej terenu co najmniej w połowie jej wysokości w świetle, a także każda usytuowana pod nią kondygnacja.

 

Kondygnacja nadziemna - definicja

Kondygnacja nadziemna to każda kondygnacja niebędąca kondygnacją podziemną.

 

Definicje kondygnacji zawarte zostały w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – w nowym brzmieniu obowiązują od 1 stycznia 2018r.


 

 

Definicje kondygnacji obowiązujące do 1.01.2018r.


Kondygnacja to pozioma, nadziemna lub podziemna część budynku, zawarta pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie, a powierzchnią posadzki na stropie, bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2m. Za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia.

 

Przez kondygnację podziemną  należy  rozumieć kondygnację zagłębioną ze wszystkich stron budynku, co najmniej do połowy jej wysokości w świetle poniżej poziomu przylegającego do niego terenu, a także każdą usytuowaną pod nią kondygnację.

 

Kondygnacja nadziemna  to każda kondygnacja niebędąca kondygnacją podziemną.

 

Jak liczyć kondygnacje w budynku – co zalicza się do kondygnacji?

 

Liczba kondygnacji budynku ma znaczenie na etapie planowania inwestycji i projektu budynku. W planie zagospodarowania przestrzennego lub w warunkach zabudowy określona jest ilość kondygnacji jaką może mieć budynek wznoszony na danej działce.

I tu rodzą się pytania: czy piwnica to kondygnacja, czy strych należy zaliczyć do kondygnacji itp.? Na przykład, jeżeli w warunkach zabudowy są wpisane dwie kondygnacje plus poddasze użytkowe to czy piwnica będzie liczona jak kondygnacja czy też nie?

 

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie podaje definicje kondygnacji jako takiej oraz precyzuje dodatkowo definicje kondygnacji podziemnej i kondygnacji nadziemnej.

W rozporządzenie podana jest również definicja piwnicy, którą należy rozumieć jako kondygnację podziemną lub najniższą kondygnację nadziemną, pod warunkiem, że poziom podłogi co najmniej z jednej strony budynku znajduje się poniżej poziomu terenu.

 

Kondygnacją jest też poddasze użytkowe. Wskazuje to bezpośrednio definicja kondygnacji. Warunkiem jest, aby poddasze było pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi.

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -  § 3


AKTUALIZACJA: lipiec 2023


 

Normy i przepisy budowlane