Leksykon

Kominy murowane

Komin murowany wykonuje się z cegły pełnej lub z pustaków wentylacyjnych ceramicznych i silikatowych oraz zaprawy cementowej. Komin należy murować na pełnych spoinach i starannie, ponieważ jego naprawa jest trudna i kłopotliwa.

Kominy murowane mogą mieć różne funkcje, z pustaków wentylacyjnych można wykonywać wyłącznie kominy do odprowadzania zużytego powietrza.

 

Tradycyjny komin murowany

składa się z fundamentu, trzonu, wlotu, czapki kominowej oraz obróbki blacharskiej. 

 

Fundament pod komin wykonuje się z betonu zbrojonego (C 8/10) lub jako murowany z cegieł pełnych.

 

Podczas wykonywania komina murowanego należy pamiętać o następujących zasadach:

 

 • minimalny przekrój przewodów kominowych powinien wynosić 14x14cm (½ cegły x ½ cegły),
   
 • przegroda pomiędzy kanałami dymowymi i spalinowymi nie może być mniejsza niż ½ cegły, a grubość ścianek zewnętrznych powinna wynosić co najmniej ½ cegły.
   
 • wszystkie spoiny należy dokładnie wypełnić zaprawą, a w wewnętrznych płaszczyznach kanałów powinno być jak najmniej spoin pionowych,
   
 • powierzchnia wewnątrz kanału powinna być gładka, cegły przycinane należy układać powierzchniami gładkimi do wnętrza komina,
   
 • kanały należy prowadzić pionowo (ponad połać dachową), dopuszcza się odchylenie od pionu o kąt 30º,
   
 • przewody wykonane z pustaków ceramicznych dymowych należy obmurować murem o grubości ½ cegły.

 

 

Wysokość komina

 

Wysokość komina zależy od rodzaju pokrycia i pochylenia połaci dachowej i jest określone w normie PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.:

Wysokość komina zależy od rodzaju pokrycia i pochylenia połaci dachowej

 

 


Normy i przepisy budowlane