Leksykon

Klasyfikacja wysokości budynków do określania wymagań technicznych i użytkowych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadza klasyfikację budynków wg wysokości. Wprowadzono podział budynków na cztery grupy w celu doprecyzowania zawartych w rozporządzeniu wymagań technicznych i użytkowych.

Wymagania techniczne i użytkowe dla budynków zależą w istotny sposób od ich wysokości, którą dla budynków mieszkalnych określa się, jako liczbę kondygnacji nadziemnych a dla pozostałych budynków w metrach nad poziomem terenu.

 

W rozporządzeniu o warunkach technicznych podano również jak należy mierzyć wysokość budynku.

 

Z wysokością budynków związane są m.in. wymagania w zakresie bezpieczeństwa ogniowego.

 

W zależności od tego czy budynek, jaki niski, średniowysoki, wysoki czy wysokościowy oraz jego kategorii i funkcji kwalifikowany jest do wymaganej klasy odporności pożarowej budynku, a ta determinuje wymagania w zakresie odporności ogniowej elementów budynku, a więc konstrukcji nośnej, dachu, stropów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych itd.

 

Podział i oznaczenie grup budynków ze względu na wysokość:

grupa budnków budynki mieszkalne pozostałe budynki

budynki niskie (N)

do 4 kondygnacji do 12 m

budynki średniowysokie (SW)

ponad 4 do 9 kondygnacji ponad 12 m do 25 m

budynki wysokie (W)

ponad 9 do 18 kondygnacji ponad 25 m do 55 m

budynki wysokościowe (WW)

powyżej 55 m

 

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - § 8.


 

Normy i przepisy budowlane